Nameravana novogradnja v Dvorakovi ulici v Mariboru buri duhove: Premalo zelenih površin za okoliške prebivalce, premalo igralnih površin za otroke

0

Spoštovani,

 kot smo že večkrat izrazili smo PROTI gradnji in sprejemu OPPN za Dvorakova 5-7 zaradi:

– povečanja poseljenosti območja Magdalene,

– povečanja gostote prometa in posledično hrupa ter onesnaženosti na tem območju,

– zmanjšanja zelenih površin,

– znižanja osončja vseh sosednjih stavb in s tem močno znižane kakovosti bivanja.

Absolutno podpiramo gradnjo stanovanj za mlade kot tudi ostale ranljive skupine, vendar v okoljih, kjer se jim lahko omogoči optimalnejšo kvaliteto bivanja. Hkrati pa bi se s posegi drastično zmanjšala kvaliteta bivanja prebivalcev, ki že živijo na tem območju. 

Ob sprejemanju OPPN smo v zakonitem roku oddali veliko pripomb in zahtev na Urad za komunalo promet in prostor. Od odgovornih inštitucij nismo dobili zadovoljivih odgovor in pojasnil.

Na območju Dvorakove 5-7 predlagamo realizacijo mirnih dejavnosti, ki so glede na bližino bolnice in vzgojno izobraževalnih zavodov povezane z vsebinami za mlajšo in starejšo populacijo ali pa nadomestitev zelenih površin, ki so bile odvzete v Magdalenskem parku v sklopu gradnje predora na Ljubljanski ulici. Slednje se kljub obljubam, niso nikdar nadomestile.

Na našem območju že leta opozarjamo na številne težave, ki nastajajo zaradi prenasičenosti prostora in vključno do danes, niso bili realizirani nobeni ukrepi. 

V priponki posredujem pismo mag. Nika Stareta

Lep pozdrav,

Majda Gorjup (za prebivalce MČ Magdalena)

Niko Stare, krajinski arhitekt iz Maribora, pa takole:

“DVORŽAKOVA ULICA

Analiza odprtih površin ob stanovanjskem objektu Moše Pijade 12, 14, ki je v neposredni bližini predvidenega stanovanjskega objekta za mlade družine in ki  je dejansko zaradi novogradnje najbolj ogrožen oz. najbolj prizadet objekt.

Ugotavljam, da ima stanovanjski objekt Moše Pijade 12, 14 na južni  strani  uporabnih le 200m2 zelenih površin. Ostale funkcionalne površine so ob prometnicah (474m2 ), ki pa niso uporabne. Ob  upoštevanju, da je v objektu Moše Pijade 12,14  skupno 41 stanovanj, je  uporabnih  le 1,2 m2 zelenih površin na prebivalca.  Podatek, da ob minimalnem normativu 5m2 zelenih površin  na prebivalca,  ki izhaja iz urbanistične zasnove iz leta 1995, je torej to odločno premalo.

Analiza natečajne rešitve

Natečajna rešitev stanovanjskega objekta za mlade družine  ob Dvorakovi ne nudi dovolj odprtih površin. V bližini je sicer Magdalenski park, ki pa se ga ne more in ne sme prišteti k  potrebnim zelenim površinam novega stan. objekta. V rešitvi natečajniki ne zagotavljajo še niti dovolj igralnih površin za starostne stopnje otrok do 3 let in 3-5 let z nizko stopnjo zavesti, ki ne morejo koristiti bližnjega parka, ampak morajo imeti ustrezne površine ob objektu ( ob vhodu ). Obe starostni stopnji pa potrebujeta  obvezen nadzor.   Park v bližini je Magdalenski park, ki  bi ga eventuelno koristile le  starejše kategorije otrok (10-12 let in starejši ), ki ne potrebujejo več nadzora staršev. Prav tako ni dovolj  funkcionalnih in splošnih zelenih površin glede na sledeče minimalne normative :

  • Za otroke  do 3 let je normativ    0,15m2 otroškega igrišča na prebivalca, minimalna velikost ograjenega igralnega prostora je  100m2. Dodatno  je potrebnih še 0,15m2 funkcionalnih zelenih površin na prebivalca.
  •  Za otroke  3-6 let  je normativ    0,50m2 igralnega prostora na prebivalca, minimalna velikost igralnega prostora je  150-450m2 in dodatno 0,50m2 zelenih površin na prebivalca
  • Splošne zelenih površin pa mora biti na 5m2  na prebivalca (trata, drevesa, grmovnice)

Sedanji poslovni objekt sam sploh nima dovolj ustreznih površin.  110m2 zelenih površin  ob zahodni strani obstoječega poslovnega objekta,  ki meji na prometno površino, se po načrtu povsem ukine.  Sedanji kvalitetni vegetacijski pokrov,  nima nadomestila v tekstualni in grafični prestavitvi natečaja.

Na javni razpravi je bila pripomba glede otroških igrišč. Tedaj so  avtorji natečaja  zagotovili, da bodo površine  preverili, vendar odgovora ni bilo. Problem je tudi talna višinska razlika ob  predvideni površini stanovanjskega objekta glede na obstoječi teren, saj v predvideni rešitvi ni zagotovljena ustrezna varnost otrok do 3let in od 3-6let.

Prav tako s predvidenimi otroškimi igrišči po natečaju posegajo v funkcionalne površine stanovanjskega objekta Moše Pijade 12, 14,  kar pa je protizakonito.

Predviden dvojni drevored ob Dvoržakovi  ulici ne bo protihrupno deloval, nudil pa bo boljše klima regulativne  pogoje pešcem in jih varoval pred UV žarki, seveda še le po razrasti dreves.”

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen