(Županske volitve v Mariboru) Mag. Dejan Kaloh: Preverili bomo realizacijo sinergij v JHM in pripravili seznam nujnih prioritet za realizacijo v proračunu za prihodnje obdobje!

4

V Mestni občini Maribor se za položaj župana poteguje 15 kandidatov, med njimi dve ženski. Vsi izpostavljajo nujno skrb za vse dele mesta ter obnovo šol, vrtcev in cest. Nekateri bi Glavni trg in Koroško cesto delno odprli za promet, dejstvo, da je Maribor ena najbolj podfinanciranih občin, pa bi reševali med drugim z zakonom o mestnih občinah.

Kandidati so odgovarjali na vprašanja, katere bodo prve tri naloge, ki se jih bodo lotili v primeru izvolitve, kako ocenjujejo trenutno prometno ureditev v središču Maribora in kako bi poskušali zmanjšati primanjkljaj sredstev, ki jih država namenja občini za izvajanje obveznih nalog.

Dejan Kaloh, 47 let, poslanec DZ (SDS)

V primeru izvolitve bo najprej preveril “realizacijo sinergij”, ki so bile napovedane ob ustanovitvi javnega holdinga, in pregledal stanje zaposlitev v mestni upravi. Takoj je po njegovih ocenah treba pripraviti seznam nujnih prioritet za realizacijo v proračunu za prihodnje obdobje. Po izobrazbi pravnik meni, da je prometna ureditev v Mariboru v mandatu aktualnega župana postala kaotična, zato namerava do izgradnje obvoznice znova odpreti za promet Koroško cesto vsaj v eno smer kot območje umirjenega prometa. Neustrezen način financiranja obveznih nalog, ki ostajajo v izvajanju občine, je po njegovih ocenah treba rešiti z zakonom o mestnih občinah.

Aleksander Saša Arsenovič, 56 let, aktualni župan (skupina volivcev)

Za morebiten nov mandat si med prednostne naloge postavlja pripravo celovitih načrtov obnov cest, vrtcev in šol, zagotovitev pogojev za gradnjo javnih najemniških stanovanj in zvišanje sredstev za programe na področju kulture. Velik zagovornik zapiranja središča mesta za motoriziran promet se zavzema za gradnjo predora, ki bo po njegovem prepričanju omogočil večjo kakovost življenja med Dravo in Mestnim parkom. Napoveduje tudi nadaljnje urejanje javnega potniškega prometa, širitev mreže Mbajk in električne avtobuse. Po izobrazbi pravnik se ponaša s sodelovanjem pri izposlovanju višje povprečnine za občine za prihodnji leti ter prihrankov z ustanovitvijo holdinga javnih podjetij in skupne občinske uprave.

Nina Beyokol, 37 let, filozofinja in profesorica angleščine (Piratska stranka)

Podpredsednica Piratske stranke med prednostne naloge uvršča “ponovno vzpostavitev oblasti ljudi” v občini ter njihovo takojšnjo vključitev v procese odločanja, revizijo postopkov v preteklem mandatu za ugotavljanje in odpravljanje morebitnih nepravilnosti ter uvedbo lokalnega univerzalnega temeljnega dohodka. Po njeni oceni je treba vzpostaviti delujočo in varno kolesarsko mrežo po celotnem mestu z nastavki za gradnjo kolesarskih avtocest v okolici, kar bi razbremenilo prometno infrastrukturo mesta. Maribor po njenem mnenju ni posebnost pri podfinanciranosti, s tem srečuje večina občin, zato je nujno povečati obseg gospodarske dejavnosti v mestu, ki bo zvišala sredstva, ki se potem iz proračuna vračajo v mesto.

Lidija Divjak Mirnik, 49 let, predstojnica v Študentskih domovih Univerze v Mariboru (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti – LPR)

V primeru izvolitve bo nekdanja mestna svetnica in poslanka DZ naprej vrnila ljudem v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih “pristojnosti in pravice”. Ustavila bo projekt sežigalnice in počrpala vsa možna sredstva EU. Moti jo, da so se investicije izvajale zgolj v mestnem središču, kar velja tudi za ceste, pločnike in kolesarske steze. Mariborski strategiji za področje prometa in logistike sta po njeni oceni zastareli in nujno potrebni prenove, ki bo odražala potrebe in želje občank in občanov. V sodelovanju s poslankami in poslanci DZ si bo po napovedih prizadevala za pripravo in sprejetje zakona o mestnih občinah, ki bo zagotovil financiranje obveznih nalog v mestnih občinah.

Vojko Flis, 67 let, zdravnik (Gibanje Svoboda)

V primeru izvolitve za župana se bo nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor najprej lotil urejanja vodovoda za Razvanje, obnove in energetske sanacije osnovnih šol ter ureditve prometa v središču mesta. Ta ureditev je namreč po njegovih ocenah neustrezna in zapletena, a poudarja, da so za spremembe potrebne trdne strokovne podlage. Kot župan mestne občine se bo zavzel tudi za spremembo zakona o financiranju občin, da se odpravi anomalije, napoveduje.

Franc Jesenek, 79 let, upokojenec (Stranka slovenskega naroda)

Kot župan, pravi, bi se najprej lotil širitve Poslovne cone Tezno z izgradnjo podvoza pod železnico, obnove šol s postavitvijo zunanjih igrišč ter preplastitve cest, “ki so v katastrofalnem stanju”. Po njegovih ocenah je nujno zgraditi podaljšek Puhove ceste čez Dravo, da bi zaledje povezali z mestom, v centru pa do izgradnje predora pod mestom odpreti Koroško cesto za enosmerni promet in začeti načrtovati izgradnjo mostu čez Dravo pri osrednji tržnici. Rešitev podfinanciranja je po njegovih ocenah stvar prepričevanja, dogovarjanja in politične volje na državni ravni.

Igor Jurišič, 51 let, direktor Zavoda za mladinsko popotništvo (Stranka mladih – Zeleni Evrope)

Na prvo mesto postavlja ureditev podfinanciranja občine, kar bi rešil z dogovorom, če to ne bo mogoče, pa s pravnimi sredstvi. Med prvimi nalogami, ki se jih bo dosedanji mestni svetnik lotil v primeru izvolitve, so še sprejetje občinskega prostorskega načrta, ki bo usklajen s prebivalci, gospodarstvom in stroko, ter obnova vrtcev, šol ter zdravstvene, športne in druge občinske infrastrukture, tudi izven mestnega središča. Le dostopen in učinkovit javni potniški promet lahko po njegovih ocenah spremeni potovalne navade, Koroška z Glavnim trgom pa je lahko do enakovredne alternative zaprta za vozila kvečjemu ob večerih, koncih tedna in prireditvah, res izjemoma pa tudi za mestne avtobuse.

Aleksander Kamenik, 53 let, vodja varne hiše in azila za živali (Stranka Aleksandra Kamenika)

Prepričan je, da mora biti župan viden in imeti “posluh za malega človeka”. Zaprtje centra Maribora za avtomobile po njegovih ocenah povzroča velik kaos in nezadovoljstvo, zato je treba urediti alternativne poti. Lent bi pustil prevozen, vendar bi se posvetoval s strokovnjaki in zavaroval Staro trto. Turistično bi razvijal vse dele mesta, imel večji posluh za krajevne predloge, vzpostavil prometno dejavnost na Dravi in omogočil dostop za invalide v vse občinske zgradbe. Podfinanciranje občine bi reševal z ukinitvijo nepotrebnih investicij, omejitvijo gradnje, obnovo občinskih stanovanj in zapolnitvijo praznih namesto gradnje novih objektov.

Franc Kangler, 57 let, do nedavnega državni sekretar na notranjem ministrstvu (Lista Franca Kanglerja – NLS)

Njegovi poudarki v primeru ponovne izvolitve za župana bodo na izboljšanju infrastrukture, enakomernem razvoju mesta, mestnih četrti ter krajevnih skupnosti, pomoči potrebnim in ranljivim ciljnim skupinam ter medgeneracijskem sočutju. Trenutna prometna ureditev po njegovih ocenah ne omogoča želene pretočnosti mesta in ne privablja ljudi v center, zato je treba pristopiti k zasnovi prometa, ki bo prijaznejši tudi šibkejšim udeležencem v prometu. Zanj so ključna prestopna vozlišča mestnih avtobusov ter sanacija mostov in cest. Ugodnejše financiranje občine bi zagotovil z nadaljevanjem “tam, kjer smo končali, s pogajanji, pogovori in jasnimi argumenti na nacionalni ravni”.

Boštjan Klun, 43 let, komunikator (SD)

Njegove prve naloge v primeru izvolitve bodo učinkovita predaja dolžnosti s statusnimi poročili o projektih, ki so v teku in pripravi. Od odgovornih bo zahteval predloge za racionalizacijo in čim višjo kakovost delovanja občine in njenih podjetij, preveril bo tudi stanje oskrbe z energenti in spodbudil ustrezne ukrepe. Podpira pripravo podlag za podzemno povezavo od vzhoda proti zahodu in umik avtomobilov iz središča mesta, s tem da bo potrebno prebivalstvu in gospodarstvu omogočiti dostop, tranzitni promet pa umakniti na obvoznice. Za ugodnejše financiranje občine so v SD sprožili akcijo Vrnite Mariboru 400 milijonov evrov in če ne bo šlo drugače, bodo s podpisi volivcev vložili zakon za odpravo te anomalije.

Matic Matjašič, 28 let, podjetnik (Lista mladih. Povezujemo)

Če bo izvoljen za župana, bo študent uprave in zadnja štiri leta mestni svetnik najprej pristopil k digitalizaciji občine, zmanjšanju birokracije ter odpiranju javnosti. Mladim je treba zagotoviti stanovanja in zaposlitev, vsem prebivalcem pa omogočiti “vodo, kanalizacijo in normalne ceste”. Koroška cesta mora biti po njegovih ocenah, dokler ni alternative, odprta vsaj ob konicah in za javni promet, več je treba vlagati v avtobuse in parkirišča na obrobju mesta. Maribor mora po njegovem prepričanju sam iskati vire financiranja, spodbuditi gospodarstvo in izkoristiti evropska sredstva, “problem podfinanciranja pa najhitreje in edini lahko rešijo vlada in parlament”.

Bernard Memon, 50 let, direktor območne službe Zavoda RS za zaposlovanje (NSi)

Po izvolitvi bi Memon, zadnja štiri leta mestni svetnik, ustanovil krizno skupino za soočenje z energetsko krizo ter preveril proračunske možnosti za urgentno subvencioniranje stroškov komunalnih obveznosti in izgradnjo sončnih elektrarn na občinskih nepremičninah. Med prednostne naloge daje še sprejetje občinskega prostorskega načrta, s katerim bi pospešil in pocenil investicije v mestu. Ob glavnih vpadnicah bi uvedel sistem parkiraj in pelji, povezal bi kolesarske poti in popravil dotrajana cestišča. Predor pod mestom je zanj sprejemljiv samo, če se ne bo dražil. Spomnil je, da je prejšnja vlada, v kateri je bila NSi, povečala sredstva za financiranje občin, in po tej poti bo delal tudi naprej.

Miha Recek, 42 let, podjetnik (SLS in Naša dežela)

Na prvo mesto postavlja vodovod, kanalizacijo in ceste, pri čemer bi za slednje v enem proračunskem obdobju zagotovil najmanj pet milijonov evrov. Festival Lent bi vrnil na Lent in raztegnil čez vse poletje, občinski proračun pa bi “pravično porazdelil” na vse mestne četrti in krajevne skupnosti. Prometna ureditev v središču mesta je po njegovih ocenah katastrofalna, zato podpira idejo, da se ob konicah in do izgradnje obvoznice odpre Koroško cesto, vmes pa nameni več sredstev za izboljšanje avtobusnega prometa. Meni, da bi moral biti župan “zelo kompatibilen” s trenutno vlado, imeti tedenske stike s premierjem in ministri, kajti brez pomoči države se zastavljeni projekti ne morejo realizirati.

Josip Rotar, 41 let, svetovalec na Agenciji za železniški promet (Lista kolesarjev in pešcev)

V primeru izvolitve bo revidiral občinski prostorski načrt, rešil odprte konflikte z meščani, se po potrebi znova sestal s soglasodajalci in ga pripeljal do končne potrditve na mestnem svetu. Sestal se bo s premierjem in začrtal protokol intenzivnega sodelovanja, z občinsko upravo pa začel priprave proračuna za naslednji dve leti. Za razbremenitev prometa v središču Maribora bi uvedel tri prestopne točke za mestne avtobuse na obrobju centra, ki jih bodo napajale linije, vključene v sistem parkiraj in pelji, istočasno pa bi povečal število varnih kolesarnic in uredil kolesarske koridorje. Razkoraka pri financiranju občine po njegovih ocenah ni možno odpraviti čez noč, je pa potrebno to izpostavljati ob srečanju s predstavniki države.

Vladimir Šega, 63 let, elektro inženir (Levica)

Stanovanjski sklad je treba po njegovih ocenah treba investicijsko podkrepiti ter smelo zastaviti njegovo strategijo v duhu izgradnje neprofitnih stanovanj. Pri prostorskem planiranju bi dal prednost tovrstnim gradnjam in skladnejšemu razvoju vseh četrti. V družbah in zavodih, kjer je ustanovitelj občina, je po njegovih ocenah treba prepovedati prekarno in najemniško delo, povečal bi energetsko učinkovitost občinskih nepremičnin in nudil pomoč občanom v tej smeri. Podpira širitev peš con, a z zagotovitvijo obvozov, okrepil bi javni prevoz ter na obrobju postavil dovolj parkirnih mest s sočasno uporabo koles ali javnega prevoza. Pri razdeljevanju državnih sredstev je treba upoštevati, da Maribor pokriva kulturne, športne in administrativne potrebe širše regije, meni.

Št. komentarjev: 4
 1. Pubec pravi

  Kaloh ugotavlja, da je občina MB podfinancirana! Kaj hudiča je delal on, kot pravi , da je zastopal interese Maribora v Janševi vladi? Bla, bla?

  1. raft pravi

   Pubec, Dejan Kaloh je za Maribor prava izbira.

   1. Pubec pravi

    Tako, kot Jankovič za Ljubljano, samo Jankovič je v Lj že nekaj naredil, kaj pa
    Kaloh za Mb? Bla, bla ne šteje

 2. franjo pravi

  Dejan, samo gasa! Glede na to, da je Arsenović lopov, Franca propadla varianta, je edino prav, da ti prideš v 2. krog!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen