Vladimira Cokoja (SDS), mestna svetnica MOM: “V proračun vključiti samo tiste projekte, ki imajo možnost realizacije!”

6

Pogovarjali smo se z Vladimiro Cokojo, mestno svetnico MOM iz vrst SDS. Cokoja je strokovnjakinja za finance in je takole komentirala nove Fištravčeve proračunske akrobacije. 

Mariborski mestni svetniki ste sredi februarja z enim glasom razlike (15:14) opravili prvo branje proračuna, ki je letos načrtovan v višini 102 milijona evrov. Kako se boste mestni svetniki iz vrst SDS opredelili do drugega branja proračuna in kakšne so vaše »zahteve«, da ga sploh podprete?

V svetniški skupini SDS smo na lokalnem nivoju vedno ravnali odgovorno in v dobrobit meščank in meščanov mesta Maribor. Proračun za leti 2017 in 2018 v 1 . branju ni bil pripravljen tako, kot bi si ga želeli, na kar smo župana in direktorja Mestne uprave opozorili na treh usklajevanjih, vendar pa se zavedamo, da moramo ravnati odgovorno in v skladu z širšimi interesi vseh proračunskih uporabnikov, saj začasno financiranje po dvanajstinah, (v kolikor proračun ni sprejet), ni v prid razvoju mesta. Proračun MO Maribor za 2017 naj bi meščankam in meščanom mesta Maribor zagotavljal stabilen in trajen razvoj MO Maribor, uravnotežil prejemke in izdatke ter izkazoval optimalno zadolževanje za investicijske odhodke ter zagotavljal učinkovito, gospodarno in ekonomično financiranje ključnih  politik in programov  mestne občine.

Glede na splošno izjemno težko gospodarsko in socialno stanje v Sloveniji, kjer je uspelo Vladi RS pod vodstvom g. Mira Cerarja najbolj povečati javni dolg v RS, saj se je javni dolg v državah EU v obdobju X-XII/16 povprečno zmanjšal, med državami, kjer se je javni dolg  v BDP najbolj povečal, pa je na neslavnem 1. mestu Slovenija – zrasel je z 80,8 na 84,1 odstotka BDP (kažejo primerjalni podatki Eurostata) in glede  na  še težje gospodarske in socialne razmere in glede na 17 % stopnjo brezposelnosti na območju MOM (brez dela je že 13.524 oseb ali + 4,9 % več kot v istem obdobju lani) v svetniški skupini SDS menimo, da bi morala MU Proračun MOM za 2017 načrtovati realno in pri tem upoštevati predpisana proračunska načela ter veljavne predpise, strokovno znanje zaposlenih v MU in zasledovati osnovi cilj – uresničiti potrebe in interese meščank in meščanov in prioritetno v Proračun 2017 vključiti samo tiste projekte, ki imajo možnost realizacije glede na finančno konstrukcijo.

Na nujnost upoštevanja realnega stanja in nujnost upoštevanja strokovnih argumentov in predpisanih proračunskih načel je naša svetniška skupina SDS opozarjala že na preteklih sejah MS, za leto 2015 je svetniška skupina tudi pripravila svoj proračun.

Ker je svetniška skupina SDS  že v jeseni 2016 župana in MU opozarjala, da je nerealno načrtovati proračun tako, da na eni strani načrtuješ za 16 % višje odhodke kot je realizacija 2016 in se hkrati maksimalno zadolžuje, na drugi strani pa  še dodatno nerealno načrtuješ prihodke. V letu 2017 je samo  pri tekočih odhodkih povečanje iz 19,056 mio na 27,230 mio EUR, ali kar 42 % več kot realizacija 2016, pri izdatkih za blago in storitve pa iz 11,326 mio povečanje na 18,644 mio ali kar 65 % več.

Prav tako smo v svetniški skupini opozorili na dejstvo, da je potrebno v Načrtu razvojnih programov obvezno obrazložiti projekte po posameznih proračunskih uporabnikih, ki so v NRP določeni kot skrbniki projekta.

Županu in Mestni upravi smo kot svetniška skupina SDS predstavili naša izhodišča za proračun 2017 in 2018:

Proračun se ponovno sprejema prepozno, saj 3. odstavek 83. čl. Statuta MOM določa, da bi moral predlog proračuna biti predložen v 30-dneh po predložitvi državnega proračuna v DZ, in prav tako 101. člen Poslovnika MS MOM določa, da mestni proračun MS sprejme pred začetkom leta, na katerega se nanaša – v MOM pa se proračun za 1. branje sprejema šele meseca februarja 2017.

Proračun MOM v prvem branju smo se odločili podpreti, čeprav ni dober, smo pa postavili  zahteve oz. določene  korekcije do drugega branja in v kolikor ne bomo upoštevani,  proračuna v 2. branju  ne bomo podprli.

Proračun je potrebno realno načrtovati in v proračun vključiti samo tiste projekte, ki imajo možnost realizacije, glede na finančno konstrukcijo. Nerealno načrtovanje vidimo pri davčnih in nedavčnih prihodkih, kapitalskih prihodkih in prejetih sredstvih iz EU.

Za nas je nesprejemljivo zmanjšanje sredstev na Uradu za vzgojo, socialno varstvo in zdravstvo. Indeks je 93,8, na zdravstvenem varstvu je indeks 86,6, izobraževanju 94,8 in socialnem varstvu 92,5. Sami so v proračun za 1. branje zapisali, da finančna sredstva zadostujejo samo za zakonske naloge zgolj za 11 mesecev, kar je ne samo nezakonito, temveč ne vzdrži realne presoje funkcioniranja javnih zavodov s tega področja.  Župana in MU smo opozorili, da je odgovornost za pripravo in izvajanje proračuna izključno na njihovi strani.

Opozorili smo tudi na dejstvo, da se na drugi strani povečujejo sredstva za dejavnost občinske uprave (indeks 147), administracije (indeks 150), mednarodno sodelovanje (indeks 289), na drugi strani zmanjšanje sredstev za obnovo vrtcev (indeks 59), investicije v osnovne šole (indeks 29).

Na področju vzgoje in izobraževanja smo do drugega branja zahtevali ustrezne popravke oz. zagotavljanje sredstev za vseh 12 mesecev. Na področju komunale pričakujemo odprtje NRP, da se v proračun za 2. branje vključi izgradnjo Ceste v Trčovo, kjer imajo sklep sveta KS Malečnik-Ruperče.

Na področju prostorskega načrtovanja pričakujemo zvišanje sredstev. Čeprav je na področju sociale indeks 100, glede na težko gospodarsko in socialno situacijo pričakujemo, da bodo povečana   sredstva na tem področju, kjer jih primanjkuje za približno 800.000 EUR. Prav tako pričakujemo, da se za 2. branje zagotovijo sredstva za izgradnjo ZD Tezno. Predlagali pa smo, da manjkajoča sredstva prerazporedijo do 2 . branja z zmanjševanjem določenih postavk, ki so si jih velikodušno povišali  (PR, kabinet župana, službena potovanja, protokolarni dogodki,…itd.)

Kako bi sploh ocenili proračun MOM za leto 2017, ki se je v drugem branju skrčil še za 10 milijonov, torej na 92 milijonov evrov: denarja za investicije je zelo malo, ga bo vsaj kaj več za vrtce, šole in socialo? Pa tudi novemu zadolževanju se letos niste mogli izogniti?

V 2. branju je proračun določen pri 92.163.542 EUR, s tem da se je zadolževanje povečalo na 7.017.335 EUR. Odhodki so višji za približno 4 mio, od tega tekoči odhodki za 2 mio, tekoči transferi za 1,9 mio in investicijski odhodki za 143.106 EUR.   Vsekakor bomo župana opozorili na strukturno neskladje, saj se  povečanje kredita lahko nameni zgolj za investicije, ne pa za povečevanje tekoče porabe. Opozorili bomo tudi, da je to zgornja najvišja meja zadolževanja MO Maribor. Naše stališče je, da je potrebno realno načrtovati tako prihodke kot odhodke, zadolževanje pa pride v poštev pri načrtovanju novih investicij. Ponovno pa je potrebno opozoriti, da naj se tisti del programov in investicij v prvi vrsti  podreja načelu obvladljivosti proračuna in prioritetno načrtuje zgolj investicije, za katere ima župan in MU zagotovljeno finančno konstrukcijo s sofinanciranjem države ali drugih soinvestitorjev v skladu z dinamiko realizacije sofinancerskih sredstev in da se naj investicije, ki imajo finančno konstrukcijo zagotovljeno z namenskimi prihodki, izvajajo  striktno v okviru  in z dinamiko realiziranih namenskih prihodkov. Vse ostale investicije  in programi pa bi se morali izvajati skladno zgolj z višino realizacije prihodkov integralnega proračuna.

Potrdili ste tudi že predlog proračuna za leto 2018? Je dobro za Maribor, da ima po večih letih spet dvoletni proračun?

Vsekakor je za vsako lokalno skupnost pozitivno dvoletno načrtovanje, saj je na takšen način možno realno načrtovati posamezne projekte. Dolgo smo na to opozarjali v naši svetniški skupini, pa ne samo to, tudi na dejstvo, da se naj  proračun v prihodnje sprejema v skladu z določili  3. odstavka 83. člena Statuta MOM, ki določa, da bi moral predlog proračuna biti predložen v 30-dneh po predložitvi državnega proračuna v DZ, in v skladu z določili 101. člena Poslovnika MS MOM, ki določa, da proračun Mestni svet sprejme pred začetkom leta, na katerega se nanaša – torej pravočasno, ne pa sredi tekočega leta.

Kako komentirate nekatera medijska natolcevanja, da se je SDS zaradi podpore prvemu branju proračunu v Mariboru »prodala« in pristala na Fištravčevi strani?

V imenu svetniške skupine smo na proračunski seji ob 1. branju jasno in glasno predstavili stališče svetniške skupine SDS, da bomo 1 . branje proračuna podprli samo pogojno, ker se zavedamo , da mesto in vsi proračunski uporabniki proračun za nemoteno delovanje potrebujejo, v kolikor bo župan in Mestna uprava upoštevala do drugega branja vse naše predloge. Prioritetno je potrebno vendarle zagotoviti manjkajoča sredstva na področju vzgoje in izobraževanja, sociale, komunale,..idr., vendar z nižanjem proračunskih postavk, kjer je to možno na tekočih odhodkih, kjer je potrebno racionalizirati posamezne odhodke, ki niso nujni ali pa so nerealno visoko načrtovani.

Mediji, ki so bili na sami  proračunski seji prisotni bi  morali korektno povzeti naše stališče, saj smo hkrati napovedali tudi, da proračun v 2 . branju ne bo dobil naših glasov, v kolikor naši predlogi ne bodo upoštevani. Predlagamo jim, da si pridobijo magnetogram in še enkrat »poslušajo« naše stališče.

Lokalne volitve bodo najkasneje drugo leto. Menite, da bi se kakšna nova mestna oblastniška garnitura bila zmožna manj zadolževati in zagotavljati bolj investicijsko-razvojno naravnane proračune?

Temeljno vodilo nove mestne oblasti bo moralo biti prioritetno zagotavljanje obveznosti občine pri zadovoljevanju potreb in interesov vseh občanov mesta Maribor, ne pa parcialnih in nerealnih interesov in pri tem vsekakor upoštevati  naslednja izhodišča, ki jih predlagamo v svetniški skupini SDS:Zakonske obveznosti občine pri izvajanju potreb in interesov občanov

 1. Sprejete investicijske obveznosti iz preteklih let
 2. V proračun vključiti samo investicije, ki imajo realno možnost za izvedbo
 3. Razvojni program MOM
 4. Ocena realizacije proračuna tekočega leta in na podlagi teh izhodišč priprava novega proračuna še pred začetkom leta
 5. Gospodarnost
 6. Uravnoteženost proračuna
 7. Obvladljivost proračuna
 8. Zagotavljanje dolgoročne razvojne politike občine, …itd.

(intervju je bil izvorno objavljen v Demokraciji)

Mestna svetnika MOM (svetniška skupina SDS) Vladimira Cokoja in Gregor Pivec

Št. komentarjev: 6
 1. Denis pravi

  Temu se reče strokovna opozicija. Bravo SDS!

 2. meki pravi

  Fištravec = rak rana Maribora. Čimprej izrezati ta tvor!

 3. Pero pravi

  Fištravec ni znal na faksu sestaviti normalnega članka kaj šele da bi ta bedak znal sestaviti kompleksno zadevo kot je proračun.

 4. janko pravi

  Bravo ga. Cokoja, jasni in pregledni odgovori. Naj se drugi svetniki vzgledujejo po vas!

 5. renko pravi

  Fištravec poguba za Maribor. Že tako se je pol Maribora odselilo v Avstrijo zaradi tega idiota.

 6. Lutke-Cerar,Brglez,,,ITD pravi

  meki : dober si povedal – kar je res je res

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen