Dr. Anže Logar sprašuje Vlado RS: Kdaj bosta v prostor umeščena preostala dva odseka 3. razvojne osi?

1

Na tem mestu objavljamo pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja glede umeščanja objektov v prostor na 3. razvojni osi, ki ga naslavlja na Vlado Republike Slovenije.

Vsebina pisnega poslanskega vprašanja:

23. decembra 2023 je začel veljati Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS). Njegov namen je poleg zagotovitve sredstev in pohitritve postopkov tudi zaščita pred prihodnjimi naravnimi nesrečami. V ta namen predvideva investicije v razvoj, ki bodo z multiplikativnim učinkom omogočile hitrejšo odpravo razvojne vrzeli.

Katere razvojne projekte so v okviru tega zakona prijavile občine Koroške regije? V kateri vrednosti in kdaj bo Vlada RS potrdila posamezne projekte (seznam po občinah z navedbo roka realizacije in potrditve s strani posebne pisarne oz. ministra/VladeRS)?

V 73. členu ZORZFS je zapisano: Tretja razvojna os se določi kot razvojni in prednostni cestni infrastrukturni projekt, katerega gradnja bo zagotovila ustrezno povezanost središč nacionalnega, regionalnega in medobčinskega pomena.

Predhodno omenjeni zakon v 25. členu zaradi hitrejšega zaključka projekta 3. razvojne osi daje pravno podlago za odstop od določil Gradbenega zakona (GZ-1). Med drugim poenostavlja postopke pri pridobitvi mnenj, v 32. členu pa določa, da je rok za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za gradnjo 3. razvojne osi tri mesece od vložitve popolne zahteve za njegovo izdajo.

V zvezi s tem sprašujem:

Vloga za integralno gradbeno dovoljenje za odsek Šentrupert – Velenje je bila vložena 22.4.2022. Danes smo natanko leto dni od vloge in natanko 4 mesece od uveljavitve ZORZFS – skladno z določili zakona bi moralo biti gradbeno dovoljenje izdano že pred mesecem dni. Kdo je odgovoren za zamudo? Kaj bo Vlada RS storila glede na dejstvo, da se krši zakon, ki ga je predlagala vlada in potrdil parlament?

Kdaj bosta v prostor umeščena preostala dva odseka 3. razvojne osi? Glede na to, da gre za prioritetni projekt, prosim za konkretno navedbo roka umestitve in kje ter zakaj je prišlo do zamud?

Na sestanku z župani Koroške regije 8.3.2024 je bilo dogovorjeno, da se do 31.3.2024 predloži terminski plan priprave in sprejema državnega prostorskega načrta za 3. razvojno os. Ali je bil sklep izveden do predlaganega roka? Če je bil, prosim za posredovanje tega terminskega plana.

Za namene hitrejše izvedbe tega strateškega projekta je bila na MZI ustanovljena posebna delovna skupina, ki spremlja načrtovanje in gradnjo projekta. Kdo je bil imenovan v to skupino? Kolikokrat se je do sedaj sestala in s katerimi konkretnimi vprašanji se je do sedaj ukvarjala?

Ali lahko MZI javno zatrdi, da bo strateški projekt izgradnje 3. razvojne osi kljub časovnim zamikom zaključen po prvotnem načrtu in skladno z zagotovili Vlade RS ob sprejemanju ZORZFS v parlamentu, torej do julija 2028?

Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem.

Število komentarjev: 1
  1. Gaja pravi

    Golobova vlada je pozabila tako na koroško kot na druge nerazvite slovenske regije. Zato 2026 več nihče ne bo volil goloba.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen