Prihodnji teden v parlamentu: Na redni seji DZ po vetu DS v ponovno odločanje trije zakoni

0

Prihodnji teden v parlamentu bo v znamenju redne seje DZ, ki jo bodo v ponedeljek začeli s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Poslanci bodo v nadaljevanju ponovno odločali o zakonih, na katere je DS izglasoval veto. Največ časa bodo sicer namenili predlogu sprememb ustave pri imenovanju sodnikov in Sodnemu svetu.

Po vetu DS v ponovno odločanje trije zakoni

V torek bodo poslanci sejo nadaljevali s ponovnim odločanjem o predlogih zakonov, na katere je državni svet izglasoval veto. DZ bo tako ponovno odločal o noveli zakona o zaščiti živali, dopolnitvi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in o zakonu o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov.

Zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov predvideva povrnitev glob, stroškov prekrškovnih postopkov, postopkov prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, uvedenih na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo, pojasnjujejo na ministrstvu za pravosodje. Predlagatelji veta so opozorili, da je zakon neustrezen in da je šlo v času epidemije za izjemne okoliščine, sprejete rešitve pa da predstavljajo kršitev načela pravne države in slab zgled za naprej.

DS je izglasoval veto tudi na novelo zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), s katero želijo predlagatelji, kot pravijo, zagotoviti depolitizacijo zbornice. Novela namreč določa, da za člane organov zbornice na naslednjih volitvah, ki bodo leta 2024, ne bi smeli kandidirati člani političnih strank oz. funkcionarji na lokalni, državni in evropski ravni. Da je zakonski predlog ustavno sporen, so opozorili tudi nekateri ustavni pravniki.

Ponovno bodo poslanci glasovali tudi o noveli zakona o zaščiti živali, s katero želijo predlagatelji zagotoviti večjo zaščito živali pred zanemarjanjem. Novela med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice ter prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih. Predvideva tudi vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja, ki je v javnosti in stroki dvigal največ prahu. Gre za osebe, katerih temeljne naloge bodo odkrivanje in prijavljanje mučenja in zanemarjanja živali, osveščanje ter sodelovanje v inšpekcijskih postopkih.

Vsi trije zakoni so na matičnih odborih DZ prestali ponovno presojo. Za ponovno sprejetje zakonov bo pri glasovanju potrebna absolutna večina, torej 46 glasov.

Poslanci o predlogu za začetek postopka za spremembo ustavo pri imenovanju sodnikov in Sodnemu svetu

Največ časa bodo v torek poslanci namenili predlogu za začetek postopka za spremembo ustave pri imenovanju sodnikov in Sodnemu svetu. Koalicija z njim predlaga, da sodnikov na predlog sodnega sveta ne bi več volil DZ, ampak bi jih imenoval predsednik republike. Sodni svet, ki bi o predlogih za imenovanje sodnikov odločal z dvotretjinsko večino glasov vseh članov, pa bi namesto sedanjih 11 imel 15 članov. Sedem članov bi izvolil DZ z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih uveljavljenih pravnikov, osem pa izmed sebe sodniki.

Člani Sodnega sveta bi bili izvoljeni za dobo šestih let in ne bi mogli biti ponovno voljeni. Predsednika pa bi člani izvolili izmed sebe za dobo treh let. Sodni svet bi urejal poseben zakon.

Ustavna komisija DZ je podprla predlog NSi, da bi za sprejetje tega zakona v DZ morale glasovati dve tretjini navzočih poslancev. Poleg koalicije so spremembam naklonjeni tudi v NSi, medtem ko jim poslanci SDS nasprotujejo.

Na parlamentarnih klopeh tudi poročilo Varuha in zakonskega paketa za reševanje tudi romskih vprašanj

V torek bodo poslanci obravnavali tudi paket štirih zakonov za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, ki jih je v DZ vložilo 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja s podpisi 31.500 volivcev. Odbor za delo je v začetku oktobra zavrnil novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih in zakona o voznikih. Podprl je le predlog novele zakona o urejanju trga dela, pa še v tem primeru je s sprejetimi sedmimi dopolnili črtal vsebinske člene. Župani omenjenih občin so bili nad zavrnitvijo odbora razočarani, saj to pomeni, da se bo DZ z na odboru zavrnjenimi predlogi zgolj seznanil in da je zanje zakonodajni postopek končan.

Poslanci bodo v sredo obravnavali poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2022. Pri Varuhu so lani obravnavali 5975 zadev, kar je za 13 odstotkov manj kot med pandemijo, in 3026 pobud. Načelo dobrega upravljanja je bilo lani kršeno v 66 primerih, sledijo primeri neupravičenega zavlačevanja postopkov, kršitve enakosti pred zakonom, kršitev načela, da je Slovenija pravna in socialna država, kršitev pravice do socialne varnosti, kršitev pravic invalidov, naletel je še na osem kršitev pravice varstva človekove osebnosti in dostojanstva in na prav toliko kršitev pravice do zdravstvenega varstva.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 16. 10.

8.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qvBr3X

8.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q0u3rf

12.00 začetek redne seje DZ s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrski ekipi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qm5b3T

TOREK, 17. 10.

9.00 nadaljevanje redne seje DZ, na kateri bodo med drugim ponovno odločali o zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, ter obravnavali predlog za začetek postopka za spremembo ustave z osnutkom ustavnega zakona; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qm5b3T

SREDA, 18. 10.

9.00 zadnji dan redne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali osemindvajseto redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2022 s poročilom varuha o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu h konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qm5b3T

PETEK, 20. 10.

9.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradivo za zasedanje Evropskega sveta, ki bo v Bruslju 26. in 27. 10., gradivo za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo v Luksemburgu 23. 10. ter gradivo za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo v Luksemburgu 24. 10.; nato bo odbor DZ za zadeve EU med drugim obravnaval še gradivo za zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo v Luksemburgu 23. in 24. 10.; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qBZ51p

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen