SDH in Kad bosta za 32 milijonov evrov terjatev do Save pretvorila v kapital

0

Delničarji Save bodo maja na skupščini odločali o povečanju osnovnega kapitala družbe. Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) bosta vsak po 16 milijonov evrov terjatev pretvorila v kapital, izhaja iz sklica skupščine, ki ga je Sava objavila na Ajpesu.

Na skupščini, ki bo 29. maja, bodo delničarji odločali o povečanju osnovnega kapitala Save v dveh delih.

Najprej ga bodo povečali za 9,9 milijona evrov, in sicer z izdajo 9.937.888 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki jih bosta v celoti vpisala in vplačala SDH in Kad.

Kot izhaja iz sklica, bo emisijska vrednost znašala 3,22 evra za eno navadno imensko prosto prenosljivo kosovno delnico, skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic pa znaša 32 milijonov evrov.

Predmet stvarnega vložka so terjatve SDH v višini 16 milijonov evrov ter terjatve Kada prav tako v višini 16 milijonov evrov.

SDH in Kad sta lani od sklada York odkupila 43,2-odstotni delež družbe v Savi. Sklad je najprej nameraval dogovor o nakupu podpisati z družbo Prestige Tourism, v ozadju katere je madžarski kapital, vendar je država uveljavila predkupno pravico. Prek SDH in Kada je bila namreč lastnica skoraj 47-odstotnega deleža v Savi. Sredstva za odkup deleža v Savi je zagotovila vlada.

Uprava in nadzorni svet Save delničarjem predlagata nadaljnje povečanje osnovnega kapitala še za 2,92 milijona evrov na skupaj 41,94 milijona evrov. V ta namen bodo izdali še 2,92 milijona navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom 3,22 evra na delnico.

Nove delnice bodo najprej ponudili delničarjem, ki bodo na dan objave poziva za vpis in vplačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi.

Med drugim se bodo delničarji na majski skupščini seznanili tudi z revidiranim letnim poročilom za lansko leto. Čista izguba je znašala 2,45 milijona evrov.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen