Občinski svet določil strožje pogoje za vodstveni funkciji v ZD Izola

0

Izolski občinski svet je na četrtkovi seji sprejel spremenjeni odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola. Ta določa, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni. Med drugim so za direktorja določeni strožji pogoji glede stopnje in področja izobrazbe ter delovnih in vodstvenih izkušenj.

Odlok določa še, da je za strokovnega vodjo zdravstvenega doma lahko imenovan kandidat, ki je zdravnik specialist s področja dejavnosti zdravstvenih ustanov in ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstveni stroki. Strokovnega vodjo na predlog direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, pred imenovanjem pa mora pridobiti soglasje strokovnega sveta. Svet zavoda v internih aktih predvidi možnost, da imenovanega direktorja, v primeru, ko ta izpolnjuje tudi pogoje za strokovnega vodjo, pooblasti tudi za izvajanje nalog strokovnega vodje, so danes sporočili z izolske občine.

Svetniki so na zadnji seji med drugim po skrajšanem postopku sprejeli spremenjene in dopolnjene odloke javnih zavodov osnovne šole Vojke Šmuc, osnovne šole Livade in vrtca Mavrica. Občinski svet je junija letos sprejel Odlok o ustanovitvi zavoda Osnovna šola Dante Alighieri Izola. V razpravi besedila odloka je bila na seji občinskega sveta podana pobuda, da se pregleda uradna prečiščena besedila odlokov o ustanovitvi še ostalih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina, in sicer v členih, ki določajo sestavo, delovanje in pristojnosti sveta staršev z vidika usklajenosti določb s področno zakonodajo.

Pristojne službe so na podlagi pobude pripravile nove predloge odloka še za ostale že navedene zavode. Bistvena novost spremenjenega odloka je v določbi, da bo vsem staršem otrok, ki obiskujejo šolo, zagotovljena možnost kandidiranja za predstavnika staršev. Vprašanja, ki se nanašajo na konstituiranje, delovanje in volitve predstavnikov staršev v svet zavoda, pa se bodo podrobneje uredila s poslovnikom o delu sveta staršev.

V prvi obravnavi je občinski svet sprejel tudi predlog spremenjenega odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in ga posredoval v 15-dnevno obravnavo. Odlok se spreminja zaradi potreb po spremembah v organiziranosti organov občinske uprave ter služb, ukinitve dosedanjih služb z enim ali dvema zaposlenima in prenosom njihovih nalog na pristojne urade oz. službe, s ciljem boljšega pretoka informacij in lažje organizacije nadomeščanja odsotnih javnih uslužbencev. Predlog predvideva tudi ukinitev službe, v kateri ni zaposlenih javnih uslužbencev, so še pojasnili na občini. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen