Ministrstvo v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o vodah

0

Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o vodah. Predlagana zakonska rešitev ukinja Inštitut za vode RS in njegove naloge prenaša na ministrstvo, jasneje opredeljuje namene financiranja iz Sklada za vode, omogoča pa tudi financiranje oz. sofinanciranje celovitih občinskih projektov pitne vode.

Kot izhaja iz osnutka novele, objavljenega na spletnih straneh ministrstva, bi se z inštituta za vode, ki je leta 2015 na podlagi izvedene reorganizacije na področju voda določene naloge prenesel na Direkcijo RS za vode, na ministrstvo prenesli javni uslužbenci, oprema, dokumentacija, zbirke podatkov in evidence.

“Rešitve, ki se zasledujejo z ukinitvijo inštituta za vode, so prenehanje ustvarjanja izgub iz poslovanja, prenehanje zadolževanja za plačilo tekočih stroškov, zagotovitev nadaljnjega izvajanja nalog ter prenos in ohranitev pravic in obveznosti, ki so nastale med njegovim poslovanjem,” piše v osnutku.

Poleg tega se spreminja člen zakona, ki določa namene porabe sredstev Sklada za vode. Jasneje se namreč opredeljuje namen porabe sredstev za gradnjo vodne infrastrukture, kar vključuje, v skladu z opredelitvijo pojma “gradnja”, tudi financiranje vzdrževanja objektov in vzdrževalnih del v javno korist, ki se izvajajo na vodni infrastrukturi.

Dodaja se možnosti financiranja izvajanja izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči. Z dopolnitvijo bodo v okviru Sklada za vode zagotovljena finančna sredstva v zadostnem obsegu, ki bodo v nadaljevanju omogočala takojšen pristop k izvedbi izrednih ukrepov.

Predlagana je tudi možnost sofinanciranja oz. financiranja celovitih občinskih projektov izgradnje ali obnove sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo. Namen je namreč zagotoviti pomoč posameznim lokalnim skupnostim, če javne oskrbe s pitno vodo niso zmožne zagotavljati oz. zagotoviti izgradnje ali obnove javne kanalizacije v manjših aglomeracijah, za katere tudi ni mogoče pridobiti sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter pridobiti kreditov, in predstavlja dopolnitev možnosti financiranja k obstoječemu sistemu financiranja občin.

Ministrstvo bo pripombe in predloge sprejemalo do 8. julija. (sta)

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen