DUTB ob polletju zaradi pripojitve Factor banke in Probanke z 5,6 mio evrov izgube

2

DUTB je imela v polletju 124,3 milijona evrov prilivov, kar predstavlja 6,2 odstotka vrednosti prevzetih in pripojenih sredstev. S tem je presegla polletni cilj. Predvsem zaradi učinkov pripojitve Factor banke in Probanke pa je ustvarila 5,6 milijona evrov čiste izgube – brez teh učinkov bi bilo 3,6 milijona evrov čistega dobička.

Ob neupoštevanju učinkov pripojitve Factor banke in Probanke ustvarjeni dobiček pomeni osemodstotni donos na kapital, izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvem polletju, ki ga je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Omenjena 5,6-milijonska izguba in temu odgovarjajoči donos na kapital v višini -12,6 odstotka sta predvsem posledica še vedno visokih stroškov državnih poroštev in samega financiranja (ti so bili skupaj za 73,5 odstotka višji) ter enkratnih računovodskih posledic pripojitve Factor banke in Probanke k DUTB.

DUTB je sredstva dveh nekdanjih bank pripojila po knjigovodskih vrednostih, ki so bile višje od ocenjenih poštenih vrednosti, in zaradi slabitev nepremičnin na zalogi in v osnovnih sredstvih ter sprostitve prevrednotovalnega popravka kapitala je imela pripojitev negativni vpliv na poslovni izid v višini 9,2 milijona evrov (poleg neposrednega negativnega vpliva na kapital DUTB v višini 48,8 milijona evrov iz vrednotenja drugih sredstev ter skupnega negativnega kapitala pripojenih družbe v višini 8,6 milijona evrov).

Na končni rezultat poleg omenjenega vpliva tudi plačevanje nadomestila za izdano poroštvo na izdane obveznice DUTB in plačevanje imetnikom obveznic pribitka nad ceno, po kateri se zadolžuje država.

Zaradi znatnih razlik v vrednotenju ob začetnem pripoznanju sredstev (v določeni meri so tudi posledica razlik v metodologiji) po pripojitvi Factor banke in Probanke se je kapital DUTB zaradi pripojitve zmanjšal za 72,3 milijona evrov. Del tega zmanjšanja je zabeležen kot neposredno vračilo kapitala državi kot lastniku, del pa preko poslovnega izida.

Kljub temu je skupni učinek pripojitve na kapital DUTB nižji od 76 milijonov evrov, ki so bili s strani Evropske komisije in vlade leta 2013 odobreni za pokrivanje morebitnih prihodnjih izgub bankama v nadzorovani likvidaciji.

“Pripojitev Factor banke in Probanke k DUTB je predstavljala za DUTB velik izziv tudi s procesnega in organizacijskega vidika,” so poudarili v DUTB in dodali, da so z dobro pripravo na pripojitev in uspešno izvedbo pokazali stroškovno in procesno učinkovitost.

Factor banke in Probanka sta bili sicer k DUTB s poenostavljenim postopkom pripojeni 19. februarja.

Povprečna letna ekonomska dobičkonosnost kapitala (EROE) DUTB je na dan 30. junij glede na vloženi kapital s popravki zaradi odločitev lastnika znašala 53,2 odstotka, krepko nad osemodstotno stopnjo zahtevano v smernicah za delovanje DUTB, so poudarili v t. i. slabi banki. To je po njihovem tudi posledica dejstva, da je DUTB od ustanovitve dalje, na podlagi skupščinskih sklepov države kot lastnika, utrpela za 187,7 milijona evrov izgub, ki po vsebini predstavljajo vračilo kapitala državi.

Država je leta 2013 v DUTB vložila 203,6 milijona evrov osnovnega kapitala. DUTB je utrpela 187,7 milijona evrov izgub zaradi transakcij, v katerih prenosne cene niso bile dogovorjene obojestransko, temveč določene z odločitvijo države in so zmanjšale kapital DUTB na raven 15,9 milijona evrov, piše v poročilu. Kapital DUTB je na dan 30. junij znašal 46,2 milijona evrov.

DUTB je konec junija upravljala več kot 1,4 milijarde evrov sredstev. Večino (84,3 odstotka) so predstavljala posojila, prenesena z bank, ki so jim po vrednosti sledile nepremičnine (9,9 odstotka) ter lastniške naložbe (5,4 odstotka). (sta)

dutb

Št. komentarjev: 2
  1. Miki 2 pravi

    če ima slaba banka izgubo mora tokoj v stečaj.

  2. Pesjanar pravi

    To so ja Kučanove oziroma banke ali po domače bankomati foruma 21.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen