Mariborski proračun v drugi obravnavi pri 167 milijonih evrih, MO SDS Maribor: Prodaja Farmadenta je nerealna in se z njo ne strinjamo!

3

Proračun Mestne občine Maribor za letos naj bi se v drugi obravnavi, ki jo bodo mestni svetniki opravili v četrtek, zvišal za skoraj milijon evrov na 167 milijonov. Dodatna sredstva so med drugim predvidena za postavitev novih igral, vlaganja v dveh osnovnih šolah, obnovo cest ter začetek projekta Center Rotovž.

Lani so sicer v občini dosegli rekordno realizacijo proračuna, je na današnji spletni novinarski konferenci še povedal župan Saša Arsenovič.

“V 2020 je bilo realiziranih skoraj 121 milijonov evrov, kar je rekord v zgodovini Maribora. To pomeni, da dejansko delamo in izvajamo projekte. Če bomo tudi ta proračun realizirali pri okoli 80 odstotkih, kot smo prejšnjega, bomo šli v smer, ki si jo želim, to je približno 10-odstotna rast realizacije proračuna na leto,” je dejal.

Predlog proračuna je po njegovih besedah koalicijsko v veliki meri usklajen, prav tako so za drugo branje poskušali upoštevati večino predlogov mestnih svetnikov ob prvem branju. “Tako se proračun za leto 2021 povečuje za okoli 900.000 evrov in znaša 167 milijonov, proračun za leto 2022 pa se povečuje za 1,7 milijona in znaša 142,7 milijona evrov,” je pojasnila vodja občinskega urada za finance in proračun Mateja Cekić.

Med drugim je vsako leto dodana nova postavka v višini 100.000 evrov za postavitev novih igral na javnih površinah, nova igrala pa so predvidena tudi v okviru izvedbe participativnega proračuna občine in projekta Doživetje na Bolfenku.

Dodana so sredstva za izvedbo investicij v osnovnih šolah Martina Konška in Franceta Prešerna, kjer pričakujejo državno sofinanciranje, ter za pripravo projektne dokumentacije za obnovo Dvorane Tabor in Center Malečnik. Letos je v proračunu za projektno dokumentacijo v okviru investicijskega vzdrževanja Mariborskega otoka namenjenih 70.000 evrov. Dobrih 400.000 evrov pa je v proračunu za 2022 predvidenih za postavitev montažne dvorane za tenis Branik, so kasneje sporočili z občine.

Zaradi večjih izdatkov se povečuje načrtovano zadolževanje občine. “Zadolževanje v letu 2021 se povečuje za milijon in znaša skupaj 16 milijonov. Razdolževanje je v višini 6,3 milijona evrov. V letu 2022 pa se zadolževanje povečuje za 1,5 milijona in znaša 11,5 milijona, pri čemer je razdolževanje v višini 7,5 milijona evrov,” je povedala Cekićeva.

Kot napovedano ob prvem branju proračunov konec decembra lani je občina zagotovila lastna sredstva za začetek izvedbe projekta Center Rotovž, s katerim bi Mariborska knjižnica končno dobila nove prostore. Novonastali center na Rotovškem trgu naj bi obsegal še manjšo kinodvorano in galerijo, pri njegovi uresničitvi pa ima občina obljubljeno sofinanciranje države.

Arsenovič je zadovoljen, da je tu končno prišlo do preboja. “Enajst let smo menjavali lokacije, sedaj pa smo v situaciji, da vemo, kaj bomo. Podpisujemo služnostne pogodbe, kmalu bomo vložili predlog za gradbeno dovoljenje,” je dejal in dodal, da se počasi zaključuje obnova Sodnega stolpa na Lentu, marca naj bi šel v izvedbo tudi Vojašniški trg, ki je bil projektiran že pred 17 leti.

Na četrtkovi seji bodo mestni svetniki odločali še o predlogu, da javni zavod Narodni dom Maribor dobi strokovni svet. Po besedah župana gre za uskladitev z zakonodajo, po kateri mora imeti zavod z več kot 20 zaposlenimi ločen svet zavoda in strokovni svet. “To bi moral Narodni dom imeti že zdavnaj,” je dejal.

Napovedani obisk vlade v Mariboru bo po informacijah Arsenoviča izveden takoj, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Točnega datuma še nimajo.

Sporočilo za javnost MO SDS Maribor – Odlok o proračunu MO Maribor 2021 in 2022 – II. Branje

Maribor, 26. januar 2021                                                                  

V prilogi vam posredujemo 14. točk pripomb, stališč in vprašanj naše svetniške skupine SDS, podane na 18. redni seji MS MOM ob obravnavi Odloka o proračunu MO Maribor za leto 2021 in leto 2022 v 1. branju. Posredujemo vam tudi odgovore župana g. Arsenoviča in strokovnih delavcev Mestne uprave. Ugotavljamo, da so bili pri pravi II. branja Odloka o proračunu za 2021 in 2022  upoštevani naslednji predlogi:

 • v okviru proračunskih možnosti so bila povišana sredstva na PP 102000 – Investicije v objekte šol (750.000 za leti 2021 in 2022) in dodatna PP za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih obnov objektov vzgoje, izobraževanja ter razsvetljave v vrednosti =413.000 EUR. (projekt ELANA, iz katerega bo MOM upravičena do sofinanciranja v višini 90 % vrednosti oz. = 371.700 EUR,
 • v II. branju proračuna se odpre nova PP 151414 – Igrala na javnih površinah, na kateri se planira =100.000 za 2021 in 100.000 v letu 2022,
 • za leto 2021 so zagotovljena dodatna sredstva =60.000 EUR za stroške izvedbe arhitekturnega natečaja za ZP Tezno, MOM pa na sofinanciranje računa na državni proračun in sredstva EU,
 • nadaljuje se izgradnja 4. b faze ceste na relaciji Malečnik – Trčova, kjer je za izvedbo v Načrtu razvojnih projektov zagotovljenih za leto 2021 =800.000 EUR,
 • v letu 2021 se izvede izgradnja postajališča in obračališča pri OŠ Malečnik v višini =235.000 EUR , ki bo zagotavljala varnost naših otrok,
 • za leto 2021 so na PP 153201 – Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave  planirana  izgradnja javne razsvetljave na relaciji Malečnik – odcep Grušova.

Naše stališče, ki se nanaša na načrtovano prodajo kapitalskih deležev (družba Farmadent), v načrtovani višini 10.200.000 EUR, pa ostaja za našo svetniško skupino – nerealno in se z načrtovano prodajo ne strinjamo.

Prav tako nimamo pozitivnega mnenja v zvezi z izjemno visokim planiranim zadolževanjem v višini 16.000.000 EUR, saj je po našem mnenju sicer proračun ambiciozno investicijsko naravnan, vendar nerealen glede na realizacijo v preteklih proračunskih obdobjih.

V nadaljevanju podajamo vseh naših 14. točk  pripomb, stališč in vprašanj svetniške skupine SDS, podane na 18. Redni seji MS MOM. 

Mestna uprava in župan g. Arsenovič bi v MS naj predložili takšna proračuna za leti 2021 in 2022, ki bi bila načrtovana predvsem realno in pri tem upoštevati vsa predpisana proračunska načela ter druge veljavne predpise, v proračunu bi bilo potrebno zasledovati osnovi cilj – uresničiti potrebe in interese meščanov in meščank tako v centru mesta MB, kot na obrobju, torej v vseh MČ in KS, v proračun vključiti samo tiste projekte, ki imajo možnost realizacije glede na zaprto finančno konstrukcijo, pri pripravi proračuna za obe leti upoštevati temeljnega načela, da je potrebno s sredstvi davkoplačevalcev pri javni porabi v skladu z določili ZJF ravnati: zakonito, gospodarno in predvsem učinkovito, načrtovanje proračuna brez strokovnih pripomb in argumentov, da je načrtovanje tako visokih številk v proračunu MOM 2021 in 2022 sicer zelo ambiciozno in všečno, ne pa tudi realno, niti strokovno, bi morali upoštevati vsaj navodilo MF, da je potrebno izhajati iz programskega načrtovanja proračuna, ki omogoča nadzor nad smotrnostjo poslovanja in vanj v načrt razvojnih projektov vključiti le tiste projekte, ki imajo zagotovljeno finančno konstrukcijo.

1. Stališče naše svetniške skupine je, da je nerealno namreč načrtovati proračun tako, da se eni strani načrtuje proračun za 2021 z odhodki v višini skoraj 159 mio ali kar za 81 % več kot znaša realizacija za I-X/2020 oz. za 52 % več kot je znašala realizacija v 2019 in se hkrati dodatno zadolževati za 15 mio EUR, tako da bo znašala skupna zadolženost MOM že več kot 55 mio EUR oz. skoraj realno polovico proračuna. Hkrati so v proračun za 2021 vključeni prihodki v višini 10 mio od kapitalskih prihodkov iz naslova načrtovane prodaje Farmadenta, čeprav so mestni svetniki (tako koalicijski kot opozicijski) že dvakrat načrtovane aktivnosti v zvezi s prodajo Farmadenta, predlagane s strani župana – zavrnili.

2. Župan sicer v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi prodaje Farmadenta pojasnjuje z besedami: (citiram) »Želimo samo slišati ceno, ki pa jo lahko slišimo samo po zakonsko določenem postopku, v katerega moramo zato iti,” , vendar ugotavljamo, da so prihodki od prodaje že vključeni v proračun 2021 v višini 10 mio.

3. V nadaljevanju bi želeli Želeli bi opozoriti na načrtovane odhodke za maso plač, ki se za leto 2021 izjemno povišuje in sicer iz leta 2019, ko je MOM za plače namenila 6,34 milijona evrov, jih bo v prihodnje že 8,2 milijona.

4. Za izjemno visok odstotek, skoraj 540 %, se povečuje proračunska postavka za posebni material in storitve, ki je lani znašala 219.000 evrov, v letu 2021 pa se zvišuje na 1,2 milijona evrov. Prosili bi MU za dodatno pojasnilo.

5. Indeks dviga mase plač (129) oz. povišanje za 29,3 % je odraz načrtovanja zaposlitev v kadrovskem načrtu, ki predvideva po stanju 31.12.2022 = 310 zaposlenih, kar predstavlja glede na stanje 31.12.2019, ko je bilo 255 zaposlenih kar 21,5 % več, torej več kot petina, kar je rekord v vsej dosedanjem obstoju MOM.

Odgovor Službe za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri:

Kot izhaja iz obrazložitve kadrovskega načrta je večina povišanja števila zaposlitev vezanih na priključitev Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. k Mestni občini Maribor (zaradi uskladitve zakonskih podlag), siceršnje dodatne zaposlitve pa so predvidoma projektne (na VII. stopnji) ali pa trajne (v nižjih tarifnih razredih, kjer projektne zaposlitve niso možne).

Premestitev iz III. tarifnega razreda v II. tarifni razred ni predvidena – sprememba v kadrovskem načrtu je predvidena zaradi pridobljenih izkušenj z dosedanjimi objavami prostih delovnih mest ter kandidaturami v projektih javnih del – v preteklosti se je namreč izkazalo, da je bistveno težje pridobiti kvaliteten kader v III. tarifnem razredu kot v II. tarifnem razredu – ker gre za razlike v doseženih izobrazbah, pa osebe, ki izpolnjuje pogoje za zaposlitev v II. tarifnem razredu ne moremo zaposliti v III. Tarifnem razredu – vsled navedenega smo se odločili, da izvedemo dodatno zaposlitev v II. In ne III. tarifnem razredu.

6. V proračunu niti v letu 2021, niti v letu 2022 predvidene načrtovane izgradnje ZD Tezno in ZD Tabor, razen 200.000 EUR za projektno dokumentacijo, saj je v Načrtu razvojnih projektov gradnja planirana za leto 2023 in 2024, čeprav bi glede na nujne potrebe meščanov in meščank mesta morala to biti prioritetna investicija. Župan in MU namreč menita, da bi se ta investicija naj financirala iz državnega proračuna, čeprav je izgradnja ZD Tezno bila kot prioriteta izkazana že v preteklih proračunih MOM, žal pa do danes še ni bila realizirana.

Odgovor SRPI-PP:

V predlogu proračuna za leto 2021 so dodana sredstva v višini 60.000 EUR za stroške izvedbe arhitekturnega natečaja za ZP Tezno. Izvedba obeh zdravstvenih postaj je odvisna od zagotovitve ustreznih virov sofinanciranja iz državnega proračuna ali sredstev EU.

7. V proračun je na PP 0403 – Druge skupne administrativne službe v skupni višini = 740.000 za 2022 planirano investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov kot bolj nujna prioriteta.

Odgovor UGD:

UGD v 2021 prevzema dodatne naloge iz naslova upravljanja premoženja (investicijsko in tekoče vzdrževanje prostorov), ki so v letu 2020 spadala pod Materialno tehnično službo v okviru Sekretariata za splošne zadeve, zato so planirana sredstva višja.

8. Za potrebne obnove opreme vseh vrtcev v MB je predvideno zgolj 63.600 EUR in za investicijsko vzdrževanje = 800.000 EUR, za OŠ je predvideno za obnovo opreme = 100.000 in enak znesek kot za vrtce =800.000 za investicijsko vzdrževanje OŠ, čeprav so potrebe zaradi dotrajanosti objektov in opreme veliko višje, ponekod so odrejene tudi z odločbami inšpektorjev. Skoraj enak znesek (=94.600 EUR) je na drugi strani v proračunu planiran za novoletno krasitev v letu 2022, kar odraža skrb za te prioritete.

Odgovor SRPI – PP:

V okviru proračunskih zmožnosti, so bila povišana sredstva na postavki 102000 investicije v objekte šol (v letu 2021 in 2022 so načrtovana sredstva v višini 750.000 EUR). Dodana je bila postavka za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo celovitih energetskih obnov objektov vzgoje, izobraževanja ter razsvetljave, v skupni vrednosti 413.000 EUR. Gre za projekt ELENA, iz naslova katerega bo MOM upravičena do sofinanciranja v višini 90% vrednosti oz. 371.700 EUR.

9. V proračunu za leto 2021 je predvidenih 135,7 milijona evrov prihodkov, ali 37,1 % več kot realizacija za 2019 (99, mio) ali 52,7 % več, kot je bila realizacija za obdobje I-X/20.

10. Vsi, ki v Mariboru živimo, bi si seveda želeli realizacije vseh dobrih projektov, ki jih naša svetniška skupina SDS tudi vsekakor podpira, vendar bomo realizacijo lahko ocenjevali po zaključku obračunskega obdobja. Prepričana pa sem, da bo realizacija nižja in od mnogih projektov bodo ostale morda le obljube, saj vsak proračun, ki je realno načrtovan zaradi omejenih finančnih sredstev ne omogoča realizirati vseh potreb – to je dejstvo. Z gotovostjo si upam napovedati, da štirih mostov v Mariboru ne bomo dobili, čeprav je župan presenetil z izjavo, da mestna oblast v MB načrtuje štiri nove mostove.

11. Zadolževanje MO Maribor za dodatnih 15 mio je posebej problematično, saj bo ob koncu proračunskega obdobja znašala skupna zadolženost MOM več kot 55 mio EUR.

12. Poseben problem pa je t.i. zviševanje »notranjega dolga«, o čemer ni uradnih podatkov, po naši oceni pa ta danes morda presega 50 mio EUR in ta dolg bo imel trajne dolgoročne negative posledice za mesto Maribor in ljudi, ki tu živimo.

Odgovor MU: Pojem »notranji dolg« obrazložen na sami seji.

13. Glede na dejstvo, da ima župan v svoji koaliciji zagotovljenih 26 glasov in na odločitve kot opozicija dejansko nimamo vpliva, saj ima koalicija argument moči za sprejem tako nerealnega proračuna za prihodnji dve leti, se nam pa zdi prav, da na nerealnost obeh proračunov opozorimo, saj imamo na svoji strani moč argumentov, tako kot jih imeli tudi v preteklosti, ko smo glasno opozarjali na nekatere zgrešene poslovne poteze in nestrokovno vodene investicije (npr. sortirnica Snaga, sanacija bazena v Pristanu,..ipd), saj se zavedamo, da se takšne poslovne odločitve odražajo v dvigu cen javnih storitev, ki jih občutijo(mo) davkoplačevalci. Takšne odločitve MS, ki predloge MS in župana potrjujejo, kljub slabi socialni sliki prebivalcev Maribora takšne podražitve niso odraz »dobrega servisa«« za ljudi, temveč socialno stisko v marsikateri družini še povečujejo.

14. Na željo krajanov naše KS in hkrati v imenu naše svetniške skupine prosim, če bi se za II. branje Odloka o proračunu za 2021 znotraj PP – Javna razsvetljava (ali pa morda prerazporedilo iz kakšne druge PP), lahko zagotovilo cca. =15.000 – 20.000 EUR za kakšnih 15-20 svetilk javne razsvetljave za odsek državne ceste na relaciji Malečnik – odcep Grušova, kjer je promet izjemno gost, cesta je brez pločnika in nevarna za vse udeležence v prometu. V bistvu bi se razsvetljeni del odseka te izjemno prometne ceste, (ki povezuje MB in SV del proti Prekmurju), od centra Malečnika podaljšal do odcepa za Grušovo.

V svetniški skupini bomo pripravili ustrezen amandma za II. branje odloka.

ODGOVOR UKPP:

Na odseku državne ceste na relaciji Malečnik – odcep Grušova, bo planirana izvedba javne razsvetljave v letu 2021 – investicija je planirana na PP 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Prav tako se v imenu svetniške skupine SDS v MS MOM in v imenu krajanov zahvaljujemo županu g. Sašu Arsenoviču in MU, da je v Odlok o proračunu za 2021 umeščena izgradnja postajališča in obračališča pri OŠ Malečnik, na katero so krajani in svetniška skupina opozarjali v preteklih obdobjih, saj bo s tem zagotovljena predvsem varnost naših otrok pri tamkajšnji osnovni šoli.

Vladimira Cokoja, vodja svetniške skupine SDS Maribor

Mag. Dejan Kaloh, predsednik MO SDS Maribor

Št. komentarjev: 3
 1. raft pravi

  Epidemiologinja Čakš Jagrova: Delež obolelih v domovih za starejše ostaja nizek
  ———————–
  Toliko o pismenosti STA novinarje. Pravilno bi bilo: Epidemiologinja Čakš Jager:…………….
  Še čudno, da novinar ni napisal: Epidemiologinja Čakšova Jagrova. Dobro vam je zje-bal možgane Toporišič (rodom iz hrvatske).

 2. silvo pravi

  Maribor vodi najslabši župan vseh časov in razen nekaj kozmetičnih popravkov mesto stagnira.

 3. lepena pravi

  Bravo ekipa SDS v Mariboru. Po naslednjih lokalnih volitvah dobimo še pomladnega župana in 15 mestnih svetnikov!

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen