Proračun MOM za 2021 zastavljen pri 166 milijonih evrov. Mag. Kaloh: Gre za nerealen proračun, ki ob tem prinaša izjemno visoko zadolžitev!

5

Mariborski mestni svetniki so danes v prvi obravnavi potrdili proračun za prihodnje leto, ki je določen v višini 166 milijonov evrov, kar je okoli 12 milijonov evrov več od letošnjega. Med njihovimi pomisleki so bili visoko zadolževanje, osredotočenost vlaganj v središče mesta, načrtovane nove zaposlitve na občini in vprašanje Farmadenta.

Mag. Dejan Kaloh, predsednik MO SDS Maribor in poslanec DZ RS, je v zvezi s proračunoma MOM za leti 2021 in 2022 povedal sledeče:

»Gre za ambiciozna proračuna za leti 2021 in 2022, ki pa sta načrtovana nerealno. Ob tem, da opozarjam tudi na problematiko izjemno visokega zadolževanja. Po mnenju naše svetniške skupine SDS, bi morala Mestna uprava in župan g. Arsenovič svetnikom  na današnji seji MS MOM  predložiti takšen proračun za leti 2021 in 2022, ki bi bil načrtovan predvsem realno in pri tem upoštevati predpisana proračunska načela ter veljavne predpise. V proračunu bi bilo potrebno zasledovati osnovi cilj – uresničiti potrebe in interese meščanov in meščank in prioritetno v proračun vključiti samo tiste projekte, ki imajo možnost realizacije glede na finančno konstrukcijo. Žal pa proračuna za obe leti ne upošteva temeljnega načela, da je potrebno s sredstvi davkoplačevalcev pri javni porabi v skladu z določili ZJF ravnati: zakonito, gospodarno in predvsem učinkovito.

Ob tem bi opozoril na pričakovanja župana, g. Arsenoviča in  mestne uprave, da se bo izgradnja novega Zdravstvenega doma Tezno sofinancirala tudi iz državnega proračuna. A v proračunu za 2021 in 2022 ni vključena niti izgradnja ZD Tezno, niti ZD Tabor, čeprav na to prioriteto meščani in meščanke Maribora in mestni svetniki že nekaj let opozarjajo mestno upravo in tudi aktualnega župana.

Glede problematike šest let trajajoče obnove Kopališča Pristan, bi opozoril na revizijsko poročilo, ki izkazuje nezakonito načrtovanje in izvajanje investicije od samega začetka, ta obnova pa niti po šestih letih še ni končana. Revizija predmetne investicije na kar 54 straneh ugotavlja nepravilnosti tako pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi investicije, saj praktično ni področja, kjer se ne bi ugotavljajo sporne porabe javnih sredstev. Neodgovornost in malomarnost (zavestna ali slučajna?) je naravnost vnebovpijoča, in spada pod delovno področje podžupana dr. Medveda, katerega nekateri mestni svetniki že pozivajo k odstopu.

Tudi »transformacija« javnega zavoda Športni objekti Maribor v d.o.o., z ustanovnim osnovnim kapitalom 7.500 evrov ter konvertiranje vseh dolgov v kapitalske deleže javnih podjetij, ki so sicer v občinski lasti, je milo rečeno nenavadna. Župan in ekipa predvidevajo, da bi s tem »dvignili nivo njihovega upravljanja«, a s pokrivanjem neplačanih terjatev in preoblikovanjem v kapitalske deleže javnih podjetij se dejansko slabi njihove prihodke in posledično rezultat poslovanja in s tem vplačila dobičkov v proračun MOM.

Predvsem bi bilo pomembno ugotoviti vzrok slabega poslovanja javnega zavoda ali gre za podfinanciranje ali za neracionalno poslovanje ter poiskati odgovornost za takšen izid poslovanja, ne pa breme prelagati na javna podjetja, ki svojih terjatev niso dobila plačana. Športni objekti Maribor že dalj časa izkazujejo večji dolg do javnih podjetij v lasti občine, s preoblikovanjem pa bi ta podjetja terjatve konvertitala v svoje lastniške deleže novega podjetja Športni objekti Maribor, d.o.o., ki bi postalo del Javnega holdinga Maribor, kjer so združena mariborska javna podjetja s področja komunale in pogrebno podjetje Maribor. Kaj ima sedaj skupnega šport s pogrebno dejavnostjo? Očitno bo javni holding namenjen temu, da bodo poslovno uspešna javna podjetja »pokrivala« in sanirala izgube ostalih javnih podjetij, čeprav župan  javnosti pojasnjuje, da gre za »večjo sinergijo« in »boljši servis« za občane.

Nameravana prodaja Farmadenta je še en podjem, ki zelo skrbi. Župan Arsenovič je sicer še do nedavnega vztrajal pri drugačnem razumevanju zakona, po katerem občina Farmadenta ni obvezana prodati, saj naj bi s tem, ko je njegovo lastništvo iz Lekarn Maribor prenesla na občino, prekinila vertikalno povezavo. Farmadent skupaj s hčerinskim GoPharmom letno ustvari več kot 100 milijonov evrov prometa in krepko čez milijon čistega dobička, ki se vsako leto steka v mariborski in proračune ostalih občin solastnic. Po besedah župana naj bi bil razlog za privatizacijo ta, da konkurenca Farmadent ovira pri nabavah.

V SDS bi tudi nas zanimalo, katere ukrepe je družba zaradi tega sprožila zoper konkurenco, saj imamo neuradno informacijo, da naj bi uprava družbe prijavo na Agencijo za varstvo konkurence naslovila šele pred dnevi.  Prav tako 26. člen Zakona o lekarniški dejavnosti  govori o vertikalnih povezavah za javne zavode s področja lekarniške dejavnosti in ne za lokalne skupnosti.

To lahko pomeni, da mestna uprava in župan Arsenovič kot predstavnik lastnika, nista storila ničesar za zaščito poslovnih interesov družbe, preden je bil oblikovan predlog za njeno privatizacijo. Medijem je na virtualni tiskovki glede Farmadenta župan povedal  da gre le za “potencialno” prodajo, saj da ni bila sprejeta nobena končna odločitev. Citiram: »Župan še nikoli ni rekel, da bo prodal Farmadent in si želi od zaposlenih tam, da bi naredili takšen poslovni načrt, da nam to ne bo prišlo na pamet. So pa spremenjene okoliščine na trgu in te okoliščine je treba kot dober gospodar upoštevati. Dobili smo dvakrat izkazan interes kupcev in mislim, da bi bilo neodgovorno od županove ekipe in mestnega sveta, če bi se delali, da tega nismo videli, zavedajoč se zakonodaje, ki nam trenutno ni naklonjena.« To ne drži, saj so prihodki od prodaje že vključeni v proračun MOM!

Vladimira Cokoja, vodja svetniške skupine SDS v mestnem svetu MOM, je glede obeh proračunov MOM za leto 2021 in 2022 še dodatno pojasnila: »Župan Arsenovič sicer te nerealne številke v proračunu zagovarja z besedami: »Tudi veste, da še nikoli v zgodovini nobenega proračuna niso bili vsi projekti izvedeni niti na prihodkovni niti na odhodkovni strani.«

Če že župan in MU ne želita upoštevala vseh naših strokovnih pripomb in argumentov, da je načrtovanje tako visokih številk v proračunu MOM 2021 in 2022 sicer zelo ambiciozno in všečno, ne pa tudi realno, niti strokovno, bi morali upoštevati vsaj navodilo MF, da je potrebno izhajati iz programskega načrtovanja proračuna, ki omogoča nadzor nad smotrnostjo poslovanja in vanj v načrt razvojnih projektov vključiti le tiste projekte, ki imajo zagotovljeno finančno konstrukcijo.

Naše stališče je, da, da je nerealno namreč načrtovati proračun tako, da se eni strani načrtuje proračun za 2021 z odhodki v višini skoraj 159 mio ali kar za 81 % več kot znaša realizacija za I-X/2020 oz. za 52 % več kot je znašala realizacija  v 2019 in se hkrati dodatno zadolževati za 15 mio EUR, tako da bo znašala skupna zadolženost MOM že več kot 55 mio EUR oz. polovico proračuna. Hkrati so v proračun za 2021 vključeni prihodki v višini 10 mio od kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje Farmadenta, čeprav so mestni svetniki (tako koalicijski kot opozicijski) že dvakrat načrtovane aktivnosti v zvezi s prodajo Farmadenta, predlagane s strani župana – zavrnili. 

Župan sicer pojasnjuje v zvezi to prodajo z besedami: (citiram) »Želimo samo slišati ceno, ki pa jo lahko slišimo samo po zakonsko določenem postopku, v katerega moramo zato iti,« vendar to ne drži, saj so prihodki od prodaje že vključeni v proračun 2021 v višini 10 mio.

Drugič bi želeli opozoriti na načrtovane odhodke za maso plač, ki se za leto 2021 izjemno povišuje in sicer  iz leta 2019, ko je MOM za plače namenila 6,34 milijona evrov, jih bo v prihodnje že kar 8,2 milijona. Velikansko povečanje, skoraj 540 odstotkov pa se povečuje postavka za posebni material in storitve, ki je lani znašala 219.000 evrov, v letu 2021 pa se viša na 1,2 milijona evrov.

Ta izjemen dvig mase plač za 29,3 % je odraz načrtovanja  zaposlitev v kadrovskem načrtu, ki predvideva  po stanju 31.12.2022 kar 310 zaposlenih, kar predstavlja  glede na stanje 31.12.2019, ko je bilo 255 zaposlenih kar 21,5 % več, torej več kot petina, kar je rekord v vsej dosedanjem obstoju MOM.

V proračunu niti v letu 2021, niti v letu 2022  predvidene načrtovane  izgradnje ZD Tezno in ZD Tabor, (razen 200.000 za projektno dokumentacijo), saj je v Načrtu razvojnih projektov gradnja planirana za leto 2023 in 2024, čeprav bi glede na nujne potrebe meščanov in meščank mesta morala to biti prioriteta.  Župan namreč meni, da naj to financira državni proračun, čeprav je izgradnja ZD Tezno bila kot prioriteta v preteklih proračunih MOM, vendar se do danes ni realizirala, je pa npr. vključeno investicijsko vzdrževanje  poslovnih prostorov na PP 0403 –Druge skupne administrativne službe  v skupni višini = 740.000 za 2022 kot bolj nujna prioriteta.

Za prepotrebno obnovo opreme vrtce je predvideno zgolj 63.600 EUR in za investicijsko vzdrževanje 800.000 tisoč, za OŠ za opremo 100.000 in enak znesek 800.000 za investicijsko vzdrževanje, čeprav so potrebe zaradi dotrajanosti objektov in opreme veliko višje, ponekod so naložene tudi z odločbami inšpektorjev.  Skoraj enak znesek (94.600) je planiran za novoletno krasitev v 2022, kar odraža skrb za te prioritete.

V proračunu za leto 2021 je predvidenih 135,7 milijona evrov prihodkov, ali 37,1 % več kot realiazacija 2019 (99, mio) ali 52,7 % več kot je bila realizacija I-X/20.

Župan s svojo ekipo je tisti, ki je odgovoren za realno načrtovanju projektov  v obeh proračunih. Čeprav vedno rad izpostavlja, da je človek dialoga in kompromisov, tudi nekateri koalicijski partnerji niso želeli podpisati aneksa h koalicijski pogodbi, saj smatrajo da so kot partnerji velikokrat zgolj seznanjeni z že sprejetimi odločitvami, ne pa sokreatorji pri ključnih odločitvah.

Še nikoli v zgodovini pa se ni zgodilo, da kot 3. največja svetniška skupina v MS MOM ne bi bili povabljeni pred obravnavo v MS MOM na predstavitev tako pomembnega akta,  kot je Odlok o proračunu. Vsi, ki v Mariboru živimo, bi si seveda želeli realizacije dobrih projektov, ki jih naša svetniška skupina tudi podpira, vendar bo čas pokazal svoje in realizacijo bomo lahko ocenjevali po zaključku mandata. Prepričana pa sem, da bo realnost drugačna in mnoge obljube bodo ostale le obljube. Z gotovostjo si upam napovedati, da štirih mostov v Mariboru ne bomo dobili, čeprav je župan presenetil z izjavo, da mestna oblast načrtuje štiri nove mostove. 

Zadolževanje MO Maribor za dodatnih 15 mio je posebej problematično. Še bolj pereč problem  pa je  t.i. zviševanje »notranjega dolga«, o čemer ni uradnih podatkov, po naši oceni pa ta danes že presega 50 mio EUR in ta dolg bo imel trajne dolgoročne negative posledice  za mesto Maribor in ljudi, ki tu živimo.

Glede na dejstvo, da ima župan v svoji koaliciji zagotovljenih 26 glasov in na odločitve kot opozicija dejansko nimamo vpliva, saj ima argument moči za sprejem tako nerealnega proračuna za prihodnji dve leti, zdi se nam pa prav, da na nerealnost proračunov opozorimo javnost, saj imamo na svoji strani moč argumentov, tako kot jih imeli tudi v preteklosti, ko smo opozarjali na podražitve komunalnih storitev, kjer je t.i. »glasovalni stroj« koalicije v preteklosti  v MS potrdil vsakršno podražitev, ki jo je predlaga župan in MU, med drugim tudi 38 odstotkov povišanje cen odvoza odpadkov. Kljub slabi socialni sliki prebivalcev Maribora takšne podražitve niso »dober servis« za ljudi, kot se rad pohvali župan, temveč socialno stisko v marsikateri družini še povečujejo.«

Predlog proračuna, ki v letu 2021 predvideva dodatno zadolževanje za 15,4 milijona evrov in sporni začetek postopka prodaje družbe Farmadent v višini 10,2 milijona evrov, je podprlo 26 od skupno 45 mestnih svetnikov. Proti so med drugim glasovali člani Liste Franca Kanglerja (NLS), SDS, Liste za pravičnost in razvoj (LPR) ter Levice.

V največji opozicijski svetniški skupini, Listi Franca Kanglerja (NLS) so kot problematično izpostavili višino novega zadolževanja in pomanjkanje vlaganj v obrobne predele občine. “Okoli 90 odstotkov investicij, ki jih napovedujete, je znotraj starega mestnega jedra, medtem ko krajevna skupnost Brezje-Zrkovci-Dogoše že pet let ni bila deležna nobenih vlaganj,” je poudaril njihov predstavnik Milan Mikl.

Po ocenah SDS proračun ni realno načrtovan. “Zadolževanje občine za dodatnih 15 milijonov evrov je posebej problematično. Še bolj pereč problem pa je zviševanje notranjega dolga, o čemer ni uradnih podatkov, po naši oceni pa ta danes že presega 50 milijonov evrov in ta dolg bo imel trajne dolgoročne negative posledice za mesto in ljudi, ki tu živimo,” je izpostavila vodja svetniške skupine Vladimira Cokoja.

Svetniško skupino Levice so med drugim zmotile visoke proračunske rezerve in izpad sredstev za park ob Pekrskem potoku, v Listi za pravičnost in razvoj (LPR) pa so ponovno odločno nasprotovali začetku postopka prodaje Farmadenta in zahtevali njegovo izvzetje iz predloga proračuna.

V Listi kolesarjev in pešcev so opozorili na “podcenjujoč odnos” do manjših projektov v mestu, kot so pasji park in otroška igrišča, a splošna ocena je bila, da je predlog proračuna ustrezen za podporo v prvem branju. Podprli so ga tudi ostali člani koalicije župana Saše Arsenoviča. Lista Gasilci Maribora je na primer pozvala k dodatni pomoči gasilcem, v SMC si želijo več vlaganj v vrtce in šole, SD pa skrbi “podcenjenost” projekta nove zdravstvene postaje na Jezdarski ulici.

Župan je poudaril, da so v predlog proračuna vključeni številni projekti, za katere so pridobili sofinanciranje s strani države in EU, zato morajo zagotoviti lasten delež. Pojasnil je, da so projekti v mestnem jedru v interesu tudi ostalih prebivalcev občine, dodatne zaposlitve na občini pa da so potrebne za pridobitev usposobljenega kadra za uspešno izvajanje projektov in pridobivanje sredstev zanje.

Letošnji proračun bo po njegovih besedah izveden v višini 120 milijonov evrov, glede prodaje Farmadenta pa je ponovil, da vključenost v proračun še ne pomeni dejanske prodaje. V vsakem primeru bo o tem moral še enkrat glasovati mestni svet.

Mestni svetniki so danes v prvi obravnavi podprli tudi proračun za leto 2022, ki je načrtovan v višini 141 milijonov evrov vključno z zadolževanjem v višini deset milijonov evrov. Podprli so tudi predlog predstavnika Stranke mladih – Zeleni Evrope Igorja Jurišiča, da se pri Farmadentu ugotovi možnost sodelovanja zaposlenih pri dokapitalizaciji ali javno-zasebnega partnerstva.

Št. komentarjev: 5
 1. Jaro pravi

  Arsenovič je elementarno nesposoben, pa ne pozabimo, da mu je mentor Zoki, to pa tudi pušča posledice – predvsem v lopovski mentaliteti.

 2. raft pravi

  Jaro, je pa hecno, da se VSE Slovenke, (ki jih osebno poznam in so poročene s srbini), zelo hitro začnejo kur-bati s Slovenci.

 3. Rokovnjac pravi

  Zalostno Butalci,da vas je..jo Opankovici,pa da ne boste mislili,da je tle kaj drugac,Gavin Newsom je isto ena velika mona!

 4. Rokovnjac pravi

  Ce bi bil jaz Jansa,bi nagnou vse jugovice s Slovenkami vred,ki so se specale z Jugasi out iz Butal!

  1. Re gornjemu pravi

   Tebi pa nebi škodoval še kakšen razred osnovne šole, da bi znal komentar napisati v slovenščini, brez napake.

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen