Rado Bohinc (SD) o svoji bibliografski prevari še kar molči, o njegovih rabotah že kroži pesem (2)

0

Zahteva za popravek, objavljen 14.09.2020

Vse trditve v objavi ..Rado Bohinc (SD) o svoji bibliografski prevari še kar molči, o njegovih rabotah že kroži pesem… z dne 7. 9. 2020 so neresnične, nekatere tudi žaljive.

Ni res, da je bilo meni dodeljeno 300 tisoč evrov po odobrenem projektu (Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 Prijavna vloga: ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019/441 Stran 8 od 32): Dodeljeno je bilo 50 000 evrov letno in sicer trem raziskovalnim organizacijam za skupno 9 raziskovalcev, za 3 leta (dokaz: vpogled v sklep o izbiri in prijavo projekta).

Ni res, da sem se razpis prijavil z bibliografijo, polno lažnih podatkov. Bibliografija v sistemu COBISS je uradna evidenca znanstvenih in strokovnih del in v njej ni lažnih podatkov, ki jo vzpostavljajo in vrednotijo pooblaščeni  bibliotekarji, ki vestno in odgovorno opravljajo svoje delo in (raziskovalec na vnose in vrednotenje nima vpliva) in OSIC (Osrednji specializirani informacijski centri), katerega naloga je spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI.

Ni res, da so bile knjige izdane v…fasciklu nespetih listov, ki se vsakoletno malenkostno prenavlja… Vse monografije, ki so vpisane v bibliografiji so bile izdane v obliki knjig, v obsegu  od 120 do 250 strani vsaka. Dosegljive so v mednarodni prodaji (Amazon, itd.),

To do popolnosti potrjuje javni uradni odgovor raziskovalne organizacije, ki vodi bibliografijo (UL FDV):

a)          “International encyclopaedia of laws” izdaja zelo ugledna pravna založba Kluwer Law International, kjer gredo monografije skozi uredniški in recenzentski postopek. Zbirka je sestavljena iz 25 podzbirk za posamezna pravna področja. V sklopu vsake od njih izhajajo obsežne samostojne monografske publikacije v tiskani in elektronski obliki: https://ielaws.com/authorsfiles/monographs-published-0419.pdf

V sistemu COBISS je trenutno 29 bibliografskih zapisov znanstvenih monografij (tip 2.01) različnih slovenskih avtorjev (poleg dr. Bohinca še 14 drugih avtorjev), ki so izšle v okviru ”International encyclopaedia of laws”.

 b)         Ne gre za večkratni vpis iste objave, ampak za bibliografske vpise različnih izdaj v skladu s slovenskimi katalogizacijskimi pravili in pravili za izdelovanje bibliografij v sistemu COBISS, ki jih izdelujejo bibliografi v knjižnicah. Pri verifikaciji posameznih bibliografskih enot, ki so omenjene v članku, so sodelavci OSICD primerjali posamezne izdaje in ugotovili ustreznost zapisov za posamezne izdaje.

 c)          Način vrednotenja izdaj znanstvenega dela določa Pravilnik ARRS o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti v Prilogi 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti,  str. 7:»Prevod ali nova izdaja znanstvenega dela se točkuje s 50 % točk ustrezne kategorije izvirnika. Kot nova (dopolnjena, predelana) izdaja se upošteva izdaja z manj kakor tretjino novega besedila. Kot izvirna izdaja se upošteva izdaja z bistvenimi spremembami oz. najmanj tretjino novega besedila. Če delo v izvirniku ni izšlo, se prevod točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik. Ponatisi se ne upoštevajo.« V članku omenjene izdaje se v skladu z gornjim pravilnikom točkujejo na naslednji način:

 – Izdaja iz leta 2008 se točkuje v celoti, ker gre za prvo izdajo dela (obseg 168 str.).  Ob tem naj omenimo, da se pri vrednotenju za posamezne razpise ARRS upoštevajo samo objave v zadnjih petih letih.

– Druga izdaja iz leta 2014 (obseg 204 str.) se točkuje s polovičnimi točkami v skladu z zgoraj omenjenimi bibliografskimi merili, ker gre za bistvene spremembe, vendar za manj kot 1/3 spremenjenega teksta. Enako velja za izdajo iz leta 2017 (obseg 212 str.).

– Iz točkovanja je izključena e-verzija iz leta 2017, ker se točkuje tiskana verzija (e-verzija je izločena iz točkovanja, se pa vseeno izpisuje v bibliografiji).

– Znanstvena monografija iz leta 2019 je iz drugega pravnega področja z novo vsebino (zavarovalno pravo), kjer je poleg dr. Bohinca soavtor dr. Rozman (vsak avtor dobi polovico točk).

Neresnično, povsem nestrokovno in žaljivo je, da so monografije le poglavja v enciklopediji; gre za več izdaj samostojnih knjžnih del, ki jih izdaja ena najuglednejših svetovnih založb Kluwer (dokaz: pregled navedenih monografij).  Neresnično in žaljivo je, da domnevne knjige sploh ni mogoče prebrati in, da so spletne povezave, ki naj bi vodile do elektronskih knjig, nedelujoče. Monografije je možno videti in kupiti pri Kluwerju, Amazonu in na številnih drugih povezavah.[1] Z monografijami v obliki tiskanih knjig seveda razpolagam in jih lahko dostavim, kot dokaz.

Neresnična, neresna in žaljiva trditev je, da so mi tisti, ki so dobili delo ali bili povišani pod mojim vodstvom dodelili projekt: Nihče ni dobil dela ali bil povišan pod mojim vodstvom, to tudi ni bila pristojnost Upravnega odbora (dokaz vpogled v evidence delovnih razmerij in sklepe UO). Sredstva je dodelil Znanstveni svet agencije (dokaz: sklep Znanstveneega sveta), imenovan več kot leto po mojem odhodu, na podlagi odličnih (najvišjih možnih) ocen mojih znanstvenih referenc vseh treh mednarodnih recenzentov (dokaz: vpogled v odlične ocene recenzentov)

Končno ni res, da se ocenjevalci (recenzenti) mednarodni eksperti, skrivajo. ARRS ne razkrije njihovih imen, ker tako določajo predpisi. Tudi sam jih ne morem poznati; nikakor pa osebno ne nasprotujem, da se imena objavijo, če bo ARRS spremenila predpise in bom v morebitnih sodnih postopkih to tudi terjal. Nepošteni in strokovno neodgovorni so očitki na račun bibliotekarjev, ki svoje delo opravljajo vestno in pošteno.

S spoštovanjem

Dr. Rado Bohinc

Ljubljana, 13.9.2020

Dr. Radu Bohincu se za nenamerne napake v članku opravičujemo. Uredništvo Politikis.si

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen