SOVA, vlada, država, globoka država in nadzor

5

Piše: Davorin Kopše

Iz zakona o Slovenski obveščevalno varnosti agenciji Sova:

 1. člen

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (v nadaljnjem besedilu: agencija) je samostojna služba vlade, ki opravlja s tem zakonom določene naloge.

 1. člen

(1) Agencija pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje informacije:

–        iz tujine, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države;

–        o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev.

(2) Agencija sodeluje s pristojnimi državnimi organi in službami pri varnostnem preverjanju ter posreduje podatke, pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in okolišev.

(3) Agencija opravlja naloge na podlagi zakona v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada na podlagi nacionalnovarnostnega programa, ki ga sprejme Državni zbor.

…..

Navedene naloge opravlja agencija v imenu države in za državo, pri tem pa je neposredno podrejena predsedniku vlade, ni pa njegova last, kot si to morda predstavlja Šarec, da se razumemo. Pomembno je, da ima Sova v svoji sestavi kadre, ki so svoje delo sposobni opravljati, imeti pa morajo tudi neomadeževano preteklost in osebnostne lastnosti, ki zagotavljajo stabilno in odgovorno opravljanje svojih delovnih/službenih nalog. Da bi jim lahko zaupali, morajo tudi v zasebnem življenju ves čas potrjevati, da so zaupanja vredni.

Pa je v Sovi tako?

Kot se je že večkrat v preteklosti izkazalo, tudi zadnji dogodki kažejo, da ni tako.

Vemo, da je Sova naslednica bivše SDV ali Udbe, kot ji pogosto rečemo, kar pa je napaka, ki izvira že iz časov osamosvojitve Slovenije. Najbrž bi bilo veliko bolje, če bi v novi državi ustanovili povsem novo obveščevalno varnostno agencijo. Udba je bila namreč politična policija, ki je ščitila partijsko oblast in grobo posegala v človekove pravice, pri tem pa je marsikatero življenje tudi pokončala. V Udbi so lahko delali le tisti, ki jim je partija načeloma najbolj zaupala. Zakaj načeloma? Ker partija ni zaupala nikomur, zato so bili v Udbo vgrajeni varnostni mehanizmi, ki so od vsakega pripadnika zahtevali, ne le totalen nadzor nad državljani, ampak tudi medsebojni nadzor. Ne vem, če je to znano širši publiki, ampak agenti Udbe so se pogosto bali tudi eden drugega. Bili so na domala vseh pomembnih točkah v mestih (po vogalih), zato smo jih »ljubkovalno« klicali vogalčkarji. Seveda so bili njeni kadri tudi po podjetjih in državnih institucijah, pogosto pa tudi po zasebnih stanovanjih v času, ko lastnikov ni bilo doma. Še posebej aktivni so bili ob različnih obiskih tujih političnih predstavnikov in delegacij ter domačih političnih shodih in prireditvah, ki pa so bili ekskluzivna pravica partije. Pri svojem delu so bili zelo kruti in dosledni.

No, Sova se je formirala na ruševinah SDV. Prevzela je dobršen del metod, vsa sredstva in večino kadrov. Lahko si mislite, da je Sova takoj začela delati po demokratičnih standardih, ampak se motite. Sova ves čas za seboj vleče dediščino Udbe in to se kaže še danes.

V Sovi in še v nekaterih pomembnih službah v državi se lahko zaposluje brez javnih razpisov. Resne službe te kadre izbirajo odgovorno in profesionalno po vnaprej določenih kriterijih in postopkih. Črpajo jih lahko iz svojih najboljših virov, iz sredin, kjer so se že prej izkazali ali iz lastnih vrst, kjer napredujejo po kariernem sistemu. Najboljši prevzemajo zahtevnejše, odgovornejše in najbolj zaupne naloge. Za delo v sodobnih obveščevalnih in varnostnih službah je zelo pomembna kohezivnost in medsebojno zaupanje, zato je izbira kadrov na ta mesta še posebej zahtevna in odgovorna naloga.

Ponovno se vprašam, če je v Sovi tako?

Očitno v Sovi ni tako. Zadnje dni javnost obremenjujejo zlovešče informacije, da je Sova zaposlila neko občinsko uradnico, lepo N.H. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi bila izbrana po kriterijih, ki veljajo za posamezna delovna mesta, v našem primeru pa gre za znanko, prijateljico ali celo intimno prijateljico samega predsednika vlade Marjana Šarca, kar posledično v postopek vnaša utemeljen sum, da je šlo za nedopusten vpliv predsednika vlade na zaposlovanje v neodvisni in izrazito strokovni državni agenciji. Glede na to, da javnost ni seznanjena za kako delovno mesto gre, je bila najbrž izbrana na delovno mesto, kjer se zaposluje brez javnega razpisa, to pa pove tudi to, da je bila po vsej verjetnosti postavljena na t.i. občutljivo delovno mesto, ki javnosti zaradi varnostnega interesa službe ni dostopno in poznano. Že samo dejstvo, da je prišla informacija v javnost pomeni, da je bilo z zaposlitvijo nekaj hudo narobe. Ugibam, da je prav zaradi tega informacija »ušla« iz Sove. Plasiral jo je odgovoren žvižgač. Naj rečem, da je imel glede na informacije, ki jih je plasiral v javnost še kako prav, ko je zažvižgal. Žvižgač, če je šlo za žvižgača, je ravnal odgovorno, zato smo lahko zadovoljni, da kljub vsem pomislekom tudi v Sovi obstajajo ljudje z integriteto.

Nekateri govorijo, da lahko direktor Sove na nekatera delovna mesta zaposluje na osebno zaupanje. Ni čisto res, direktor Sove te možnosti pri zaposlovanju formalno nima. Delovna mesta za katera ni javnega razpisa, niso delovna mesta kamor lahko direktor zaposluje po lastni izbiri. Tudi to so delovna mesta, kamor se zaposluje na podlagi sistemizacije in po vnaprej določenem kadrovskem postopku. Na zaupanje lahko po mojem vedenju zaposlujejo le politiki – ministri in predsednik vlade. Zaposlenim na zaupanje preneha delovno razmerje ob odhodu politika, ki jih je zaposlil. Zaposleni na delovna mesta v Sovi, za katera ni razpisa, z odhodom direktorja ostanejo.

Zakaj je Šarec vplival na zaposlitev svoje prijateljice prav v Sovi?

Gre za še en indic, ki govori o Šarčevi domnevni pretkanosti. Z izhodiščem, da je vse res, kar je prišlo v javnost in z malo nagajivosti trdim, da je bilo to res zamišljeno kot zvijača. Očitno je želel, da zaposlitev ostane strogo varovana skrivnost in na misel mu je prišla, nihče drug kot Sova, ki je/naj bi bila  trdnjava tajnosti. Torej je želel tajno zaposliti svojo prijateljico v tajni službi zato, da bi to ostalo tajno. Novi vzorci razmišljanja čudakov, kot je sam Šarec imenoval člane LMŠ in sebe!? Ker je zgodba prišla v javnost, se je vse skupaj še bolj zalomilo kot če bi ji zaposlitev uredil kjerkoli drugje v javnem sektorju.

Šarcu res ne gre prav nič od rok. Po razkritju je jecljal pred kamero in priznal, da lepo N. že dolgo pozna, ampak se menda že dolgo nista videla. Če je bila lepa N. res kdaj njegova intimna prijateljica in je morda še vedno, drugačne izjave tudi ni mogel dati, saj ga je precej verjetno poslušala tudi njegova žena, ki ji mora najbrž tudi doma jecljaje odgovarjati na njena povsem razumna vprašanja.

Tajni podatki

Tajni podatek je po definiciji ožjemu krogu oseb znano dejstvo, za katero je utemeljen družbeni ali zasebni interes, da zanj ne zvedo druge osebe. Glede na naravo dejstev in interes varovanja je tajnost državna, osebna, pisemska, poklicna, poslovna, uradna in vojaška. Varovanje tajnosti je pravna dolžnost za določene osebe, kršitev pa je v določenih primerih kaznivo dejanje.

Zakon o tajnih podatkih opredeljuje tajne podatke po stopnjah: interno, zaupno, tajno in strogo tajno. Upravičeni do dostopa do tajnih podatkov so dolžni enako varovati vse stopnje tajnih podatkov. Tajni podatki so razvrščeni po stopnjah glede na posledice, ki bi lahko nastale z razkritjem določenega tajnega podatka nepoklicani osebi oziroma nekomu, ki ni upravičen do vpogleda/seznanitvijo s tajnim podatkom. V tem smislu se tajni podatki razvrščajo glede na pomen podatka na določeni stopnji/nivoju v državi. S stopnjo interno se označujejo tajni podatki na najnižjih nivojih in v najmanjšem obsegu, z oznako strogo tajno pa označujemo tajne podatke na nivoju, kjer bi z razkritjem teh podatkov nepooblaščeni osebi prišlo do težkih in nepopravljivih posledic za državo kot celoto. Po zakonu o tajnih podatkih mora pooblaščeni za določanje stopnje tajnosti izdelati prilogo tajnemu dokumentu, v kateri utemelji razloge zakaj podatku določa določeno stopnjo tajnosti. Če tega ni mogoče jasno opredeliti, tudi določitev tajnosti podatku/dokumentu/zapisu ni utemeljen.

Za stopnjo interno zakon ne določa preverjanja oseb, za vse ostale stopnje pa se osebe, ki bodo pri svojem delu zaradi potrebe po vedenju dostopale do posameznih stopenj tajnih podatkov preveri po več kriterijih. Preverjanja so za različne stopnje tajnosti različno obsežna.

Zakon določa tudi, da so poslanci ob potrebi po vedenju v okviru svojega dela iz preverjanja izvzeti. To velja za vse stopnje tajnosti. Ob nastopu službe le podpišejo izjavo, da so seznanjeni z določili zakona, kar jih dodatno zavezuje k varovanju teh podatkov. Tako je tudi prav, saj so izvoljenci in predstavniki ljudstva, ki ima oblast. Težko si je namreč predstavljati, da bi izvoljene poslance kdorkoli dodatno preverjal.

Glede na navedeno je pri nadzoru povsem vseeno ali so kadrovske mape, podatki o zaposlenih in katerikoli drugi podatki, ki so zbrani na Sovi, tajni podatki ali ne. Sova je na upravičeno zahtevo ob nadzoru enostavno dolžna omogočiti poslancem vpogled v vse tajne in druge podatke, razen tistih podatkov, ki so posebej opredeljeni kot podatki, ki jih Sova ne razkriva nikomur. Tukaj ne vidim nobenega razloga niti za to, da poslancem, ki so v ekipi nadzora, ne bi pokazali tudi kadrovskih map. Nekateri namreč poudarjajo, da gre za občutljive kadrovske evidence Sove in tudi za osebne podatke, česar Sova naj ne bi smela pokazati nikomur. Če so poslancem dostopni podatki najvišje stopnje tajnosti v državi, lahko najbrž vidijo tudi spiske zaposlenih, kot vem pa tega niti niso zahtevali. Razčistiti želijo namreč le to ali je bila zaposlitev sklenjena v skladu z vsemi predpisanimi postopki ali ne in ali zaposlena izpolnjuje zahtevane pogoje. Podatki, ki jih obveščevalne službe ne razkrivajo, so podatki iz baze podatkov o operativnih virih Sove. Podatki o virih so eni najbolj občutljivih podatkov in so varovani tudi znotraj same obveščevalno varnostne agencije, zato se viri registrirajo in šifrirajo. Ob seznanitvah s posameznimi operativnimi dokumenti s tajnimi podatki so na ta način vidne le šifre pod katerimi so viri registrirani in ne tudi imena virov. Več od tega so podrobnosti, ki jih vsaka tovrstna služba ureja na svoj način.

Novinarka POP TV Suzana Perman in njen skrivnosten dostop do informacij

V nedeljo, pozor, v nedeljo je novinarka POP TV Suzana Perman tvitnila, da ima neformalno informacijo, ki naznanja, da bodo naslednji dan v zadevi »Šarčeva prijateljica« (tako je napisala) vložene kazenske ovadbe. Kje pa je v nedeljo pridobivala informacije? Ne vemo, lahko pa domnevamo, da je bila zasebno v stiku z nekom dobro obveščenim. Neformalne informacije se namreč dobijo v neformalnih stikih. Sledi vodijo v vladni kabinet vse do sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčca, ki ima dobre zveze v Sovi še iz časov, ko je bil njen direktor, podatke o tem koga bo Sova ovadila pa je lahko do trenutka ovadb posedovala le Sova sama in nihče drug. Ali pa ima Suzana direktne zveze v Sovi? Sledite? Zgodba smrdi do državnega vrha, kjer pa Šarca de facto ni, on je le formalno predsednik vlade v državi, kjer se očitno odloča globoko, zelo globoko.

Ovadbe

Na Sovi so ocenili, da nekdo iz Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (KNOVS) pošilja zaupne podatke v javnost. Pa veste na osnovi česa to trdijo? Ker je bila neka informacija objavljena pol ure po sestanku s člani Knovsa, ki je bil v nadzoru v zadevi, ta pa se nanaša na sporno zaposlitev na tej agenciji. Pa joj, no! Slabše utemeljitve še nisem slišal. Udba bi to sama plasirala, na začetku pa sem napisal od kod je Sova »podedovala« kadre in metode dela, kajne?

Če bi na Sovi dali vse v zvezi z zaposlitvijo lepe H. na mizo pred člane Knovsa in jim to tudi pisno posredovala, česar niso naredili, ker je zaposlitev že v osnovi sporna, bi bil primer danes že zaključen. Življenje nas uči, da če produciramo agonije, živimo v agoniji in prav to se je z zamegljevanjem, še prej pa s pristankom na zaposlitev neprimerne osebe, zgodilo vodstvu Sove in vladi. Ovadbe ne bodo rešitev, ampak nov zaplet, saj so bile očitno podane brez ustrezne utemeljitve. Neglede na to kdo so ovadeni, gre še za eno javno predstavo. Žalostno je, da jim pri tem MSM kolikor je le mogoče držijo štango, saj o zadevi poročajo skopo ali pa se pri poročanju fokusirajo na nepomembno – nebistveno.

Ranljivost Sove

Če obveščevalna služba dela dobro, se o njej v javnosti sploh ne govori. Govorice pridejo vedno takrat, kadar je tam kaj narobe. V kateremkoli smislu. Zato bi ji morala biti s strani vlade in vodstva zagotovljena in nudena vsa podpora za zakonito in učinkovito delo, ne pa vsiljevanje kadrov in branjenje neubranljivega.

Le kaj je tokrat v ozadju, da so žrtvovali Sovo, ki je vitalnega pomena znotraj celotnega sistema nacionalne varnosti. Bojim se, da so preprosto šalabajzerji, ki so prepletli svoje zasebne interese in interese Sove, kar bi moralo prinesti ustrezne konsekvence. Tako politične kot tudi druge. Saj se spomnite metode dela sekretarja stranke LMŠ, ki je kar po telefonu kadroval, pazite, v imenu države. Krelj je te dni odšel s svojega mesta, metode pa so očitno močno zakoreninjene znotraj famozne stranke za en mandat, ki ima za svojega predsednika nekega Marjana iz Šmarce in se po njem tudi imenuje.

Zaključek

Naj si ne tem mestu privoščim trditev, da lepa N.H. glede na vse videno ni primerna za opravljanje dela na odgovornih delovnim mestih v Sovi. Po razkritju njene sumljive zaposlitve bi morala iz te sredine nemudoma oditi. Po vsem cirkusu bi moral zaradi formalnih razlogov Sovo zapustiti tudi njen direktor! Kako bo z državnim sekretarjem, ki je zaposlen na zaupanje pa je politično vprašanje. V sredini, kjer delajo odgovorni politiki, bi nemudoma odšel tudi on. Tukaj presunkcije nedolžnosti enostavno ni! Gre za varnost države, varnost vseh, ki se v nekem trenutku nahajajo na območju države, korporativno varnost in nenazadnje za zaščito nujne suverenosti države.

Št. komentarjev: 5
 1. Poštar pravi

  A je to ta Kopše, ki bi ” naraje” nekje uporabil mačeto? Samo vprašam, da bom vedel kdo je nevaren komu

 2. Janez Kepic-Kern pravi

  “Skrivnostne”vire informacij – se zdi
  – nima le novinarka s POP TV
  TEMVEČ TUDI – SE ZDI – razvpiti POŽAREPORT.
  Ker mi
  POŽAREPORT – BRIŠE
  moje proteste zoper – VULGAREN IN BALKANIZIRAN
  jezik
  POŽAREPORTA
  brisane moje zapise – ponatiskujem – tudi tu. Hvala.
  Dobro jutro, dober dan !
  Bog nam ga daj !
  POŽAREPORT !?
  ZAKAJ IMATE TAKO VULGAREN IN BALKANIZIRAN
  jezik – na tem, baje raziskovalnem – POŽAREPORTU?
  Obljubljene SKUPNE slike LMŠ “IMITATORJA-PREMIERJA”
  in tiste morda OK KAMNIŠKE MAMICE – preprosto – NE OBJAVITE.
  DANES – SE ZDI – POŽAREPORT – VOZI SLALOM
  in dela “KRIVIE” mimo
  OBLJUBLJENE “DOKAZNE SLIKE” – ki je verjeno – NI !
  Hja
  – kje je pa toliko obljubljana SKUPNA SLIKA
  LMŠ Marjana Š in tiste mami iz Kamnika
  – iz zadnjega leta, dveh. OBLJUBA – DELA – DOLG !
  Če obljubiš nekaj – česar – nimaš
  – si pa v težavi – mar ne ? Danes – se zdi
  ” HVATA KRIVINE” in objavlja – vse sorte
  se zdi – POŽAREPORT, ker pač
  “kronskega dokaza” =skupne slike LMŠ M.Š.
  skupaj s tisto KAMNIŠKO MAMI – preprosto – NI !
  Mar ne ?
  “SKUPNA SLLIKA”=”NOVINARSKA RACA” – se zdi !?
  “novinarska raca”
  tako se reče – po starem
  Nikoli kaznovan, nealko !upokojenec iz LJ, , 67 let L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
  Dobro jutro, dober dan !
  Bog nam ga daj !
  POŽAREPORT !?
  ZAKAJ IMATE TAKO VULGAREN IN BALKANIZIRAN
  jezik – na tem, baje raziskovalnem – POŽAREPORTU?
  Obljubljene SKUPNE slike LMŠ “IMITATORJA-PREMIERJA”
  in tiste morda OK KAMNIŠKE MAMICE – preprosto – NE OBJAVITE.
  DANES – SE ZDI – POŽAREPORT – VOZI SLALOM
  in dela “KRIVIE” mimo
  OBLJUBLJENE “DOKAZNE SLIKE” – ki je verjeno – NI !
  Hja
  – kje je pa toliko obljubljana SKUPNA SLIKA
  LMŠ Marjana Š in tiste mami iz Kamnika
  – iz zadnjega leta, dveh. OBLJUBA – DELA – DOLG !
  Če obljubiš nekaj – česar – nimaš
  – si pa v težavi – mar ne ? Danes – se zdi
  ” HVATA KRIVINE” in objavlja – vse sorte
  se zdi – POŽAREPORT, ker pač
  “kronskega dokaza” =skupne slike LMŠ M.Š.
  skupaj s tisto KAMNIŠKO MAMI – preprosto – NI !
  Mar ne ?
  “SKUPNA SLLIKA”=”NOVINARSKA RACA” – se zdi !?
  “novinarska raca”
  tako se reče – po starem
  Nikoli kaznovan, nealko !upokojenec iz LJ, , 67 let L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

 3. haapy yack pravi

  hoj
  Bomo pogledali v udbovski dosje (zavestni ali nezavedni sodelavec)….
  boditevcvetju

 4. Janez Kepic-Kern pravi

  Res pomembna opozorila
  cenjenega poznavalca “varnost, institucije prava” področja – gospoda dr. HORENAKA:
  “RES
  T A J N I – so samo podaki “”SOVA” SLUŽBENIH VOHUNOV – V TUJINI in doma,
  na nevarnih, izpostavljenih mestih”

  Tista
  KAMNIČANKA – zagotovo ni bila nameščena,
  na kako “NEVARNO ” mesto. L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENSA
  P.S.
  Lahko pogledate danes – ponedeljek, 28. 10. 019
  na – “opravljivo-raziskovalni” e-portal POŽAREPORT.
  Tako
  BOMBASTIČNO NAPOVEDOVANIH- skupnih slik LMŠ M. ŠARCA in tiste KAMNIČANKE
  IZ
  ZADNJEGA ČASA – NA “POŽAREPORTU” – ŠE DANES – N I !
  Ker
  zelo verjetno- jih sploh – ni. “NOVINARSKA RACA” – smo
  včasih rekli – takemu “blef” novinarskemu pisanju.

 5. Janez Kepic-Kern pravi

  ŠALA

  SKUPNA SLIKA mamice iz Kamnika
  in LMŠ “IMITATORJA-PREMIERJA”

  E-medijski publicist – V DILEMI

  Lastnik opravljivega-raziskovalnega e-portata “POGORIŠČE”
  dobi -tak mobi klic:
  “ČE OBJAVITE VSE SLIKE, kjer LMŠ PREMIER GLEDA
  V AVTO V KATEREM SEDI – TISTA KAMNIČANKA.
  OBA NAJ BOSTA PREPOZNAVNA
  – vas bogato – NAGRADIMO.
  E- publicist reče:”Bom premisli- pokličite me jutri”
  Čez pol ure – dobi – še en klic:
  “ČE
  – NE – OBJAVITE – TISTIH SLIK, KJER LMŠ PREMIER
  GLEDA V AVTO V KATEREM JE TISTA ŽENSKA
  vas bogato – NAGRADIMO.”
  E- publicist REČE: “POKLIČITE ME JUTRI, MORAM PREMISLITI”.
  Nato pokliče
  detektiva od katerega je dobil
  tisto sliko
  LMŠ PREMIERJA, KI GLEDA V NOTRANJOST AVTA,
  V KATEREM JE SILHUETA NEPREPOZNAVNE ŽENSKE
  E-publIcist reče:
  ” ti – DETEKTIV – a imaš
  še kaj tistih slik,
  kjer LMŠ premier – gleda v notranjost nekega avta”?
  “DETEKTIV” reče?
  NE, NIMAM. Še za tisto sliko sem ti pozabil povedat, da sem na TISTI SLIKI
  le mallo vadil – e-fotomontažo”
  “Aja,
  zdaj moram pa res premisliti”
  reče E-PUBLICIST.
  L.R. Upokojenec, ex ok knjižničar iz LJ JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen